Skip to main content
Partneri projektu LAST MILE zo 6 európskych krajín sa stretli 06.-09.03.2017 vo Varne (Bulharsko)

„Môžu byť autonómne vozidlá riešením pre poslednú míľu vo vidieckych oblastiach?“ Tieto a ďalšie vizionárske otázky spojené s praktickými aplikáciami prepojenej dopravy a nových technológií v rámci sezónnej mobility v turistických oblastiach boli riešené počas 3. medziregionálneho stretnutia vo Varne, ktoré sa konalo 6.-9. marca 2017. Poznávanie existujúcich prístupov v oblasti riadenia mobility v bulharskom turistickom regióne Varna a prejednávanie možných inovatívnych riešení zameraných na „poslednú míľu“ bolo motiváciou zástupcov regionálnych samospráv a odborníkov z oblasti dopravy, cestovného ruchu a životného prostredia z 6 európskych krajín, aby sa tu stretli.

V čase od 6. do 9. marca 2017 sa približne 30 zástupcov regionálnych samospráv a odborníkov z oblasti dopravy, cestovného ruchu a životného prostredia zo 6 európskych krajín zúčastnilo študijnej cesty v bulharskej Varne, s cieľom dozvedieť sa o rôznych prístupoch v oblasti udržateľnej flexibilnej dopravy – rámcové podmienky, politiky a praktické príklady – a nájsť prvky pre uplatnenie vo vlastnom regionálnom kontexte!

Vďaka svojej mimoriadnej polohe pri Čiernom mori, v blízkosti známych letných destinácií s intenzívnym cestovným ruchom, Varna čelí vysokej dopravnej špičke v letných mesiacoch, ktorá musí byť vyriešená. Prvé riešenia udržateľnej mobility boli realizované v posledných rokoch, ako napríklad zavedenie sezónneho autobusového spojenia medzi mestom a hotelovým komplexom na Zlatých pieskoch alebo požičovňa e-automobilov pre turistov. Navyše sú v letnej sezóne k dispozícii flexibilné služby lodí. V rámci projektu „Posledná míľa“ by mali byť naplánované aj iné flexibilné riešenia prepravy medzi hotelovým rezortom a bodmi záujmu v regiónoch.

Skupina navštívila aj obec Byala, ktorá slúži ako dobrý príklad podporujúci flexibilné dopravné riešenie: v roku 2014 obecné zastupiteľstvo povolilo súkromným osobám ponúkať turistom prepravu kočiarmi, o rok neskôr bol zakúpený elektrický vyhliadkový mikrobus a spustený počas letnej sezóny. V lete fungujú 4 kočiare. Hlavnými užívateľmi týchto kočiarov sú turisti a majitelia letných domčekov a bytov v obci, ktorí navštívia pláž počas prázdnin. Počet užívateľov týchto ponúkaných flexibilných dopravných riešení je veľmi vysoký, takže miestne zainteresované strany sú si vedomé dôležitosti riešenia pružných dopravných služieb v tejto oblasti.

V obci Byala partneri z projektu „Posledná míľa“ spoločne so zainteresovanými stranami z regiónov z celej Európy riešili potenciál autonómnych vozidiel pre riešenia mobility „poslednej míle“: nakoľko zaujímavé sú autonómne vozidlá v prístupe poslednej míle a aký potenciál by mohli mať? Tieto otázky vedú ku kontroverznej diskusii: pozitívne dopady sa očakávajú pre rôzne sociálne skupiny a taktiež pre turistické účely, ale vo vidieckych oblastiach často chýba inteligentná infraštruktúra, ktorá by bola predpokladom pre prevádzku autonómnych vozidiel. Ešte dôležitejšie sú etické otázky a prijatie tejto novej formy dopravy zo strany užívateľov a účastníkov cestnej premávky a podpora argumentov v prospech tejto novej formy dopravy.

Pokiaľ ide o e-mobilitu, diskutovalo sa o tom, že požičovňa e-automobilov by mohla mať potenciál ponuky „poslednej míle“ v oblasti cestovného ruchu. Avšak, ako bolo uvedené v priebehu workshopu, elektrické autá v porovnaní s vozidlami so spaľovacím motorom sú šetrnejšie k životnému prostrediu len v tom prípade, ak elektrina pochádza z obnoviteľných zdrojov energie. V opačnom prípade je uhlíková stopa rovnaká alebo ešte horšia.

Diskusia potvrdila, že koncept prepojenej dopravy s inovatívnymi technológiami nie je možné vyriešiť samostatne v rámci „Poslednej míle“; je potrebné prijať ďalšie opatrenia v službách mobility a sú potrebné ďalšie informácie. S vedomím, že je potrebný integrovaný prístup, partneri projektu opustili Varnu 9. marca, aby mohli pokračovať vo svojej práci v rámci projektu.

V ďalšom kroku budú nedávno dokončené regionálne analýzy o stave flexibilnej dopravy a rámcových podmienkach a bariérach posudzované s cieľom vyzdvihnúť hlavné rozdiely a spoločné črty medzi regiónmi. Táto kompilácia bude slúžiť ako základ pre politické odporúčania smerom k rámcom, ktoré umožňujú flexibilné dopravné systémy v malom meradle.

Všetko o projekte LAST MILE:

Projektová manažérka
Henrieta
Kiraľvargová

T: 055 68 228 17
M: 0910 930 777
E: henrieta.kiralvargova@arr.sk