Skip to main content

Systém duálneho vzdelávania funguje na Slovensku už šiesty rok (od 1. septembra 2015). Primárne má za cieľ lepšie pripraviť študentov odborného vzdelávania na pracovný život.

Tento systém má na starosti Štátny inštitút odborného vzdelávania (skrátene ŠIOV), ktorý má svoje regionálne zastúpenie v každom kraji. Región Košice v tejto oblasti koordinuje pani Ivana Kočanová, ktorá sa systému duálneho vzdelávania začala venovať od roku 2017 na pozícii regionálneho koordinátora pre Prešovský kraj a neskôr pre Košický kraj.

duálne vzdelávanie

ARR: Pani Kočanová, otázka na úvod: V čom spočíva podľa vás najvýznamnejší benefit duálneho vzdelávania?

Najväčším benefitom SDV z môjho hľadiska je zvýšenie zamestnanosti absolventov SOŠ, t. j. plynulý prechod vysokokvalifikovanej pracovnej sily zo vzdelávania na trh práce.

ARR: Ako vnímate spoluprácu škôl a zamestnávateľov v rámci duálneho vzdelávania?

Najväčším prínosom spolupráce týchto subjektov je prepojenie teoretického vzdelávanie v škole s
praktickým vzdelávaním v reálnych podmienkach u zamestnávateľov, čo umožňuje aj zapojenie
sa odborných pedagógov do inovačného vzdelávania u zamestnávateľa formou odborných stáži pedagógov u zamestnávateľa.

Spolupráca zamestnávateľa na aktualizácii školského vzdelávacieho programu, zabezpečuje odbornú akceptáciu školy zamestnávateľmi, zduženiami zamestnávateľov a odbornou verejnosťou.

ARR: Ako je na tom Slovensko v porovnaní s ostatnými krajinami? Poznáte príklady dobrej praxe zo zahraničia?

Medzi lídrov v oblasti prepojenia štúdia v škole a podnikovej praxe patrí Rakúsko.
V roku 2015 prijatím zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol zavedený systém duálneho vzdelávania aj na Slovensku,  ktorý si bral príklad z nemeckého a švajčiarskeho modelu fungovania duálneho vzdelávania.

ARR: Pani Kočanová, máte na starosti duálne vzdelávanie v Košickom kraji. Aké je zapojenie škôl v kraji? Vnímate regionálne rozdiely v duálnom vzdelávaní?

Momentálne je v Košickom kraji zapojených 34 škôl v SDV,  všeobecne Východné Slovensko je známe prevažne zapojením veľkého počtu malých podnikoch resp. často ide o zapojenie živnostníkov do SDV. Vzhľadom na skutočnosť,  že žiaci zapojení v SDV si majú možnosť zlepšiť finančný status rodiny prostredníctvom motivačného štipendia, podnikové štipendia, odmeny za produktívnu prácu a iného hmotného zabezpečenia zo strany zamestnávateľa, často záujem žiakov pre vstup do SDV je v menej rozvinutých okresoch väčší.

ARR: Štatistiky ukazujú, že uplatnenie dualistov je o 25 percent lepšie ako žiakov mimo duálneho vzdelávania. Poznáte aj iné štatistiky, ktoré jasne poukazujú v prospech praktického vzdelávania?

Nie, momentálne poznám iba tento štatistický údaj, ktorý bol zverejnený v decembri, pri príležitosti záverečnej konferencie k národnému projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.

ARR: Na viaceré školy mali zatvorené prevádzky veľmi negatívny dopad v rámci praktickej výučby. Ako vnímate vplyv súčasnej pandémie na oblasť duálneho vzdelávania? Vznikli nové flexibilné riešenia v tejto oblasti?

Veľmi veľký dopad pandémie bol v rámci SDV na Gastronomický sektor, kde bolo potrebné často presmerovať časť praktickej výuky z pracoviska praktického vyučovania do škôl. Súčasne v pandemickej situácii klesol aj záujem vstupu nových zamestnávateľov do SDV. Na danú skutočnosť veľmi flexibilne reagoval aj Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania v súvislosti s aktuálnou situáciou vydával pravidelne informácie pre odborné vzdelávanie a prípravu v spolupráci so zamestnávateľmi.