Skip to main content

V dnešnej dobe už zrejme neexistuje oblasť, ktorú by neovplyvnila súčasná pandemická situácia, a výnimkou nie je ani praktické vzdelávanie. Zvýšené hygienické opatrenia, uznesenia vlády, pozastavené hotelové a gastronomické prevádzky či dokonca bankrot firiem – takéto komplikácie sa podpísali nielen pod sťažené pracovné prostredie pre zamestnancov, ale aj náročnejšie podmienky pre duálne vzdelávanie stredných škôl.

Ako sa s touto prekážkou popasovali školské inštitúcie v Košickom kraji? Odborné školy zapojené do projektu IDES sa počas poslednej online aktivity (školenie na tému potravinárstva, poľnohospodárstva a remesiel) netajili tým, že pred nimi stáli nové (neľahké) prekážky v duálnom vzdelávaní svojich žiakov.

Gastronómia a covid

Gastronomický sektor je jeden zo sektorov silne zasiahnutý kovidom-19. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach počas online školenia uviedla, že kvôli kovidovej situácii nie je možné absolvovať praktické vzdelávanie vo firme (Syráreň Bell), ale učitelia odborných predmetov v spolupráci s firmou sa ho snažia nahradiť tým, že praktické vzdelávanie majú v školských laboratóriách.

Podobne je na tom aj Hotelová akadémia na Južnej triede 10 v Košiciach. Takisto poukázala na výzvy dnešnej (pandemickej) doby a s tým súvisiace ťažkosti, keďže do reštaurácie nemali prístup nielen zákazníci, ale aj praxujúci študenti. Škola venovala aktuálnej problematike samostatnú časť v prezentácii. Dopad kovidu na gastronomický sektor pocítili hlavne v obmedzení možnosti praktického vzdelávania pre zamestnávateľov. V prípade Hotelovej akadémie to znamenalo, že iba dvaja zamestnávatelia si udržali trvalú prevádzku.

prax počas covidu

Zdroj: Unsplash.com

Škola opísala situáciu, kedy sa museli vysporiadať s bankrotom zamestnávateľov a preto museli nájsť náhradné riešenie duálneho vzdelávania pre svojich študentov, ktorí boli poslaní z praxe späť do školy.

Prax teda študenti absolvovali buď priamo na škole, alebo im škola našla iný podnik.

Nových zamestnávateľov škola aktuálne nezískava, nakoľko sú mnohé prevádzky zatvorené.

Zo spätnej väzby zo strany zamestnávateľov bolo tiež poukázané na zhoršené zručnosti žiakov, čo je z pohľadu učiteľov samozrejmé, nakoľko študenti nemali možnosť praxe.

dualne vzdelavanie

Zdroj: Prezentácia Hotelovej akadémie v Košiciach

Stredná odborná škola agrotechnických a gastronomických služieb v Pribeníku takisto vytvorila online vzdelávací systém pre svojich žiakov. Čo sa týka duálneho vzdelávania, čašníci mali prax v škole, kuchári ju mohli absolvovať v kuchyni.

Podobne sa s ťažkosťami museli vysporiadať aj Stredná odborná škola obchodu a služieb Jána Bocatia v Košiciach. Zdôraznila, že sa v tejto oblasti museli flexibilne prispôsobovať nariadeniam zo strany vlády. Mnoho študentov absolvovalo prax v tzv. esenciálnych prevádzkach, ktoré boli otvorené, napríklad v supermarketoch alebo niekedy aj v reštauráciách.

Zdroj: Prezentácia SOŠ Jána Bocatia, Košice

Ak to bolo možné, študenti mali praktické vzdelávanie v týchto „esenciálnych“ zariadení. V opačnom prípade mali online hodiny, kedy vytvárali videá, najmä študenti z kuchárskeho odboru.

O svojej skúsenosti s duálnym vzdelávaním nám porozprával aj jeden zo študentov tejto školy, ktorý napriek náročnosti poukazuje hlavne na pozitíva. Aj napriek pandémii hodnotí pozitívne praktické vzdelávanie, keďže ako sám tvrdí: „Súčasná situácia nám to vôbec neuľahčuje a nie je jednoduché naučiť sa nové veci, ale naučilo nás to nájsť nové riešenia v tak náročnej situácii.“

Zdroj: Prezentácia študenta

Pohľad firmy

Do prezentácie svojich skúseností sa zapojila aj firma Deichmann, ktorá okrem pozitív duálneho vzdelávania objektívne zhodnotila aj odvrátenú stránu v súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou. Okrem zhoršenej dochádzky študentov, spôsobenej izoláciami v karanténach v podniku vnímajú aj zhoršenú fyzickú kondíciu praxujúcich žiakov.

Firma počas školenia zdôraznila, že následkom pandémie študenti nie sú fyzicky fit, čo pocítili po návrate praxujúcich študentov do prevádzky.

Negatívne je vnímaný zvýšený záujem študentov o online prácu a nie o fyzickú, čo taktiež pripisujú kovidovej dobe.

dualne-vzdelavanie-covid

Zdroj: Unsplash.com

Špecializované odborné školy

Inú situáciu hlási špecializovaná Stredná odborná škola veterinárna v Košiciach, na ktorú súčasná situácia nemá až taký dopad, čo sa týka praxe. Počas školenia sa vyjadrila kladne k sprostredkovaniu duálneho vzdelávania pre študentov počas pandémie. Počas kovidu ostali otvorené všetky kliniky, študenti mali prístup ku každej operácii, čiže mohli pracovať celý čas aj počas rôznych vĺn pandémie.

Napriek novým prekážkam, ktoré pandemická situácia vniesla aj do oblasti duálneho vzdelávania veríme, že priniesla aj nové flexibilné riešenia. Zapojené odborné školy a firmy majú za cieľ aj naďalej prinášať študentom čo najviac praktických skúseností, aby boli pripravení na trh práce aj za nepriaznivých podmienok, ktoré prináša súčasná doba.

Zdroj: Spoločná foto, zoom