Skip to main content

Ešte rok práce pred nami

Duálne vzdelávanie je systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, ktorým sa získavajú vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Vyznačuje sa najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétneho zamestnávateľa.

Medzinárodný projekt IDES (Introduction of Dual Education System and Identification of its Quality) reaguje na nedostatok praxe na školách a podporuje systém duálneho vzdelávania. V rámci tohto projektu sa uskutočnili dve online stretnutia partnerských organizácií z Lotyšska, Poľska, Slovinska a Slovenska.

Na stretnutí partneri odprezentovali ich aktuálny stav, čo sa udialo a čo je potrebné ešte dopracovať a naplánovať. Určili sa najbližšie termíny a partneri si rozdelili úlohy.

Štyri krajiny taktiež pracovali na finálnej verzii Porovnávacej analýzy systémov duálneho vzdelávania zapojených krajín a bude možné pristúpiť k slovenskej verzii dokumentu a ku kontrole kvality výstupu.

Duálne vzdelávanie v iných krajinách

V rámci tohto projektu realizoval prieskum krajín a priniesol cenné informácie v oblasti duálnej výučby v iných krajinách.

U všetkých štyroch partnerov sa vzdelávanie založené na práci (work-based learning) začalo rozvíjať len nedávno. V Lotyšsku a Slovinsku je toto vzdelávanie alternatívou ku klasickému školskému vyučovaniu, hoci na Slovensku a v Poľsku sa zdá, že duálny systém je oveľa viac integrovaný do procesu odbornej prípravy študentov.
V Slovinsku je hlavná zodpovednosť na strane zamestnávateľov. V susednom Poľsku stále zohráva dôležitú úlohu remeslo. Slovenské Ministerstvo školstva môže opakovane overovať spôsobilosti zamestnávateľa na vykonávanie praktickej prípravy v systéme duálneho vzdelávania. Lotyši majú dobre rozvinutý sociálny dialóg, ktorý zabezpečuje systémovú spoluprácu s príslušnými zainteresovanými stranami.
Finančné mechanizmy duálneho vzdelávania sú rôzne. Krajiny hľadajú rôzne stimuly na motiváciu zamestnávateľov, napr. určité zníženie / oslobodenie od dane (ako v prípade Poľska a Lotyšska). Na Slovensku sa jedná o osobitný príspevok pre firmy. Dodatočné financovanie sa zvyčajne získava z Európskeho sociálneho fondu alebo z iných zdrojov EÚ.
V Poľsku existujú cielené aktivity na podporu študentov pri vzdelávaní a profesionálnom rozhodovaní. Vyučovacie hodiny sú zamerané na plánovanie vlastnej vzdelávacej a profesionálnej kariéry. V Slovinsku je vzdelávanie založené na práci povinnou súčasťou každého odborného a technického učiva. Ďalšími aktivitami sú informačné dni, predstavenie duálneho vzdelávania na stredných školách, poradenstvo a kariérne ​​poradenstvo na základných školách. Študenti vidieť a získať predstavu o tom, kde sa v budúcnosti vidia.

Ďalšie kroky v projekte IDES

V rámci komunikačných nástrojov budú v projekte vytvorené krátke videáinformačná brožúra propagujúce duálne vzdelávanie. V súčasnosti prebieha výber subjektov, ktoré budú slúžiť ako príklady dobrej praxe a v ktorých sa budú krátke videá natáčať.

Bol pripravený návrh štruktúry troch druhov brožúr zameraných na propagáciu a poskytovanie informácií o duálnom vzdelávaní pre cieľové skupiny: žiakov končiacich ročníkov základných škôl
(teda pre potenciálnych žiakov odborného vzdelávania s možným zapojením do systému duálneho vzdelávania), firmy a stredné odborné školy.

V súčasnosti je obsahovo napĺňaná všetkými partnermi.

Druhé krátke online stretnutie bolo zorganizované za účelom dohodnúť sa na forme a téme prvej tréningovej aktivity.

Tréning sa uskutoční začiatkom septembra v Slovinsku na tému duálneho vzdelávania v sektore hutníctva, strojárstva (napr. automobilového priemyslu, poľnohospodárskych strojov) a na tému školiaceho programu vo firme.

Projekt IDES – Zavádzanie duálneho systému vzdelávania a identifikácia jeho kvality, kód projektu: 2019-1-SK01-KA202-060776, je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus+.

PROJEKTOVÍ PARTNERI: