Skip to main content

Remix the City – ďalšie aktivity v projekte CINEMA

Areál bývalej tabakovej továrne na Strojárenskej ulici sa má premeniť na Kreatívne centrum Košického kraja a tým poskytnúť priestor pre nádejných umelcov, kreatívcov, priaznivcov umenia, organizácie a ostatné subjekty v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

K rekonštrukcii, k vzniku a neskôr k samotnému fungovaniu Kreatívneho centra prispieva aj projekt Interreg CINEMA, ktorého cieľom je prinavrátenie života do zanedbaných priestorov v centrách miest. Najbližšou aktivitou v projekte CINEMA bude organizácia hackathonu – Remix the City.

Hackaton alebo hra s názvom Remix the City vychádza z konceptu Future City Game – komunitno- plánovacieho podujatia, ktorého hlavnými nástrojmi sú brainstorming, kolektívna komunikácia, participatívne plánovanie a demokratické rozhodovanie.

Podujatie má premyslené analytické kroky, ktoré vedú k syntéze hľadania konkrétneho riešenia k problému, ktorý je definovaný pred začiatkom hry. Podujatie prebieha pri hracích stoloch, pri každom hracom stole je jeden zástupca z každej, vopred definovanej skupiny. V prípade Remix the City pôjde o zástupcov STROJa, Tabačky (s ideou kreatívnej štvrte), CIKE, ARR a KSK.

V prípade Kreatívneho centra je hlavnou témou nastavenie komunikácie komunít, skupín, organizácií a inštitúcií, ktoré sú aktuálne najviac zaangažované do tvorby obsahu a budúcej podoby Kreatívneho centra.

Hra má desať kôl, ktoré sa dajú predstaviť ako tri balíky nástrojov a záverečné hlasovanie. Prvé tri kolá majú komunikačnú úlohu, zharmonizovanie spoločného jazyka a pochopenie vlastných rolí a pozícií v celom procese.

Ďalšie tri kolá sú analýzou súčasného stavu a brainstormingom, ktorého úlohou je vygenerovať viacero variant riešení. Tretia trojica kôl má podobu syntézy a vytvorenia jedného konkrétneho návrhu za každý stôl. Záverečné kolo je všeobecné hlasovanie, v ktorom sa volí najlepšie riešenie pre daný problém. Medzi jednotlivými kolami je niekoľko krátkych prezentácií medzi všetkými stolmi na získanie spätnej väzby. Dôležitým aspektom hry je vygenerovanie viacerých návrhov, vďaka čomu je možné po skončení hry ďalej detailnejšie tvoriť najpríhodnejšie riešenie, vracať sa v procese do skorších úrovní a podobne.

Remix the City má slúžiť ako úvod k ďalším plánovacím nástrojom, okrem hľadania riešenia je jej nemenej dôležitým aspektom zjednotenie informovanosti pre všetky skupiny, potvrdenie si legislatívnych kompetencií a možností a získanie prehľadu o postupe ostatných skupín a komunít.

Ako aj iné aktivity, aj táto sa vzhľadom na aktuálne opatrenia uskutoční v online priestore. Moderátorom tohto podujatia sa stane Michal Hudák (organizácia Východné pobrežie).

O záveroch z tejto aktivity vás budeme informovať na našej stránke.