Skip to main content

Problém klimatickej zmeny už dávno nie je iba problémom životného prostredia. Úrad verejného zdravotníctva SR považuje klimatické zmeny za najväčší environmentálny problém dnešnej doby a za hrozbu pre zdravie obyvateľov SR, a to priamo i nepriamo.

Zelená infraštruktúra

Pri reakcii na klimatickú zmenu (jej zmierňovaní, aj adaptácii) dnes rezonuje pojem „zelená infraštruktúra“, ktorý v sebe integruje i vodný prvok. Znamená to, že prioritne je potrebné zabezpečiť dostatok vody v území (jej zadržiavanie) a budovať zeleň v krajine i v urbánnom prostredí. Stala sa súčasťou optimálneho územného rozvoja, ktorý sleduje kontinuitu, vyváženosť územia a ochranu prírodných prírodného aj kultúrneho dedičstva.

Zelený katalóg

Je zostavený ako inšpirácia pre revitalizáciu zariadení a areálov v pôsobnosti KSK, ale aj mimo nej. Prináša návrhy opatrení na úpravu mikroklímy v dotknutom území.

Tento katalóg pristupuje k opatreniam v skupinách podľa toho, ako dokážu eliminovať jednotlivé negatívne vplyvy zmeny klímy v krajine aj urbánnom prostredí. Tento prístup je zvolený preto, aby boli viditeľné nielen jednotlivé opatrenia a ich dopady, ale tiež vzájomné synergické efekty medzi krajinným a urbánnym prostredím aj medzi opatreniami navzájom.

K STIAHNUTIU TU

Aké opatrenia prináša Zelený katalóg?

OPATRENIE B) OCHLADENIE VODOU

OPATRENIE E) TLMENIE SLNEČNÉHO ŽIARENIA