Skip to main content

O Programe obnovy krajiny

V populárnom maďarskom vládnom týždenníku Makronóm.Mandiner bol odprezentovaný Program obnovy krajiny Košického samosprávneho kraja, cieľom ktorého je zrealizovať opatrenia prispievajúce predovšetkým k zvýšeniu vodozádržnej schopnosti krajiny. Vytvorenie akčného plánu je reakciou na dôsledky zmeny klímy na Slovensku a jej víziou je dosiahnuť zvýšenú biodiverzitu, pôdnu úrodnosť a ekologicky stabilnejšiu krajinu.

Uvedené ciele budú dosiahnuté vďaka nasledovným vodozádržným opatreniam:

výsadba zelene
výsadba stromoradí
výsadba remízok
výsadba prícestnej zelene
výsadba vetrolamov
zadržiavanie zrážkovej vody
revitalizácia vodných tokov
revitalizácia vodných tokov
obnova mokradí

Spracovateľom strategického materiálu je poslanec KSK Michal Kravčík,
ktorý pre Makronóm.Mandiner povedal:

„Namiesto toho, aby sme čakali na alternatívne riešenia od ostatných, Košický samosprávny kraj sa zaviazal zmeniť svet k lepšiemu, zdravšiemu a šetrnejšiemu k životnému prostrediu.“

Foto: Archív ARR

Súvisiaci obsah:

klimaticka zmena Kosice
2021

KLIMATICKÁ ZMENA A JEJ DOPAD NA KOŠICKÝ KRAJ

So zmenami v klimatickom systéme sú však spojené aj ďalšie zmeny v klimatických premenných. Je možné očakávať rôzne citeľné zmeny - nárast počtu letných a…