Skip to main content

TRÉNING
Pokračujeme piatym tréningom zo série zameranej na strategické plánovanie, prípravu a realizáciu projektov.

V rámci tréningu pomáhajú projektoví manažéri z ARR Košice zamestnancom Mestského úradu Užhorod a zástupcom mimovládnych organizácií naučiť sa postup, ako správne pripraviť projekt.

Projekt „Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod“ je realizovaný v rámci programu Slovak Aid.

Tréning je druhým zo série piatich tréningov zameraných na zlepšenie komunikácie zamestnancov vybraných odborov Mestského úradu Užhorod s obyvateľmi mesta v rozhodovacích procesoch, a tým zvýšiť úroveň transparentnosti. Vzdelávanie by malo absolvovať dvanásť vybraných zamestnancov, ktorí pri svojej činnosti najviac prichádzajú do kontaktu s verejnosťou.

Naliehavosť potreby interakcie medzi orgánmi a verejnosťou sa zintenzívňuje v kontexte záväzku vlády Ukrajiny zaviesť potrebnú reformu verejnej správy v rámci Dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajiny a implementácie Národnej stratégie na podporu rozvoja občianskej spoločnosti Ukrajiny na roky 2016-2020 (vyhláška prezidenta Ukrajiny č. 68/2016 z 26. februára 2016).

Ako uviedla projektová manažérka Jarmila Hviščová: „Je možné zlepšiť stav spolupráce medzi verejnosťou a orgánmi mesta Užhorod, ak interakcia nebude len periférnou činnosťou orgánu, ale stane sa integrálnou súčasťou procesu rozvoja verejnej politiky, ak bude informovať o svojich aktivitách prostredníctvom rôznych médií a ak sa bude postupne rozvíjať schopnosť orgánu zabezpečiť efektívnu interakciu s verejnosťou a uplatňovať primerané školenia pre svojich zamestnancov.“

Projekt rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky „Krok smerom k dobrému spravovaniu mesta Užhorod“ sa začal realizovať v októbri 2018. Projekt, ktorý je podporený z programu SlovakAid,  reaguje na špecifický cieľ výzvy, ktorým je podpora dobrej správy veci verejných. Celý projekt je v súlade s jednou z priorít Košického samosprávneho kraja posilniť spoluprácu s Ukrajinou. Slovenským partnerom v projekte je Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. založená Košickým samosprávnym krajom.

Viac o projekte KROK