Skip to main content

Zmena klímy sa často vníma ako globálny nezvratný jav, ktorý z miestnej a z regionálnej úrovne nemôžeme ovplyvniť. Aj keď pozorujeme čoraz frekventovanejšie výkyvy počasia a uvedomujeme si túto pálčivú situáciu, vo väčšine prípadov nevieme, ako postupovať, aby sme ako jednotlivci prispeli k zmierneniu tohto problému.

Na problematiku klimatickej zmeny a jej zmiernenie reaguje náš nový projekt CLIMADAM, ktorý vznikol v rámci cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Projekt je cielený na posilnenie slovensko-ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce.

Špecifikum projektu je to, že vypracovanie projektových výstupov bude založený zdola, (participáciou zainteresovaných) a preto participatívne procesy strategického plánovania zahŕňajú aj širokú verejnosť. Veríme, že tento prístup zabezpečí, že navrhnuté opatrenia vo výstupe projektu budú efektívnejšie a lacnejšie ako v prípade „centrálneho a direktívneho“ plánovania.

Kick-off meeting cezhraničného UA-SK partnerstva projektu CLIMADAM sa uskutočnil v stredu, 27. januára 2021 online formou za účasti slovenského a ukrajinského tlmočníka, nakoľko míting prebiehal dvojjazyčne. Celé stretnutie bolo zorganizované vedúcim partnerom projektu, teda Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Mítingu sa zúčastnilo 17 zástupcov projektových partnerov a odborníkov v oblasti adaptácie na klimatickú zmenu a v oblasti trvalo udržateľnej dopravy a integrovaného dopravného systému.

Hlavnou témou kick-off meetingu bolo zoznámenie členov medzinárodného partnerstva a oboznámenie sa s projektom CLIMADAM a jednotlivými projektovými aktivitami. Jaroslav Tešliar ako riaditeľ Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice (ARR) zastupujúci vedúceho partnera privítal účastníkov online stretnutia. Potom boli predstavení všetci účastníci. Monika Višňovská z ARR ako projektová manažérka projektu CLIMADAM predstavila základné informácie o projekte, pozadie a kontext projektu. Všetky aktivity boli podrobne predstavené organizáciami zodpovednými za dané aktivity.

Ján Dzurdženík predstavil metodiku využitú pri tvorbe Adaptačnej stratégie pre zmenu podnebia pre Košický kraj a jej výsledky, merania a aktivity. Na základe tohto procesu navrhol kroky pre aktivitu zameranú na vytvorenie stratégie adaptácie na zmenu podnebia pre Zakarpatskú oblasť. Jaroslav Tešliar predstavil zámer na vypracovanie komplexnej štúdie „Naša Roňava“, základné charakteristiky povodia Roňavy a navrhovanú metodiku. Marcela Jokeľová z Košického samosprávneho kraja (KSK) predstavila skúsenosti a praktiky zapojenia verejnosti do rozhodovacích procesov v rámci Programu obnovy krajiny pre KSK. Táto prezentácia predstavovala príklad zapojenia verejnosti, ktorý je možné sledovať počas procesov projektu CLIMADAM.

Nataliya Kablak predstavila počiatočnú dopravnú situáciu v Užhorode, cieľ, obsah činnosti a aktuálne výskumy a prieskumy v tejto oblasti. Na základe tohto návrhu boli predstavené kroky na realizáciu tvorby udržateľného modelu pre mesto Užhorod a jeho okolie a prvé kroky.Monika Višňovská predstavila aktivitu zameranú na šírenie informácií týkajúcich sa rôznych aspektov adaptácie na zmenu podnebia a zmierňovania jeho následkov hlavný cieľ a popis činnosti, témy informačnej kampane a jej nástroje.Po prezentáciách sa účastníci mítingu zapojili do podrobnej diskusie.

Hlavné aktivity projektu

Adaptačná stratégia a jej uplatnenie na miestnej úrovni

Prvou projektovou aktivitou bude vypracovanie zoznamu opatrení na zníženie vplyvu človeka na zmenu klímy, čomu predchádza zber, vizualizácia a analýza údajov v Zakarpatskej oblasti. Takisto bude vytvorená analýza častých príčin povodní rieky Roňava, ich vplyvov na ohrozenie majetku a ľudské životy.

V tomto kroku budú tiež navrhnuté biotechnické opatrenia v povodí, ktoré prispejú k revitalizácii životného prostredia v Užhorode. Počas tejto projektovej aktivity chceme zapojiť miestnych občanov do rozvoja a do implementácie opatrení v rámci tzv. „vodných rád.“

Vodná rada je zoskupenie predstaviteľov obecných, mestských, regionálnych samospráv, orgánov štátnej správy,  podnikateľov, aktivistov, dobrovoľníkov a verejnosti, ktorí majú za úlohu formovať víziu integrovanej ochrany vôd v jednotlivých okresoch kraja.

Model udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností Košického kraja

Ďalšou dôležitou aktivitou bude prepojenie verejnej dopravy v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine s Integrovanou hromadnou dopravou v Košickom regióne a vypracovanie koncepcie modelu dopravy v Užhorode. Významným výstupom tohto plánu je zníženie emisií skleníkových plynov zredukovaním individuálnej dopravy, aby ľudia boli motivovaní používať verejnú dopravu namiesto svojich osobných automobilov.

Šírenie informácií týkajúcich sa rôznych aspektov adaptácie na klimatickú zmenu a mitigácie

V tejto aktivite chceme zvýšiť dostupnosť informácií verejnosti o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a opatreniach na adaptáciu na očakávané zmeny klímy.

Zmena klímy si vyžaduje systémový prístup zo strany verejných inštitúcií. Existuje iba jedna cesta, ktorou musíme ísť – zahájiť proces pozitívnej zmeny v riadení našich regiónov, ich prírodných a ľudských zdrojov. Veríme, že aj tento projekt napomôže k zmierneniu následkov klimatickej zmeny na regionálnej úrovni, ale vyžaduje si to zapojenie každého jedného z nás.

Viac o projekte: https://www.arr.sk/climadam-projekt-arr-kosice/ 

Projekt CLIMADAM je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.

CLIMADAM – Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región

Kód projektu: GGC01008