Skip to main content

Pozývame Vás na exkurzie: v rámci propagácie nových riešení v oblasti energetiky organizujeme v dňoch 25.-27.03.2015 návštevy niekoľkých objektov, ktorým sa podarilo nainštalovať technológie využívajúce obnoviteľné zdroje energie.

Téma podujatia: endogénne zdroje, obnoviteľné zdroje energie

Cieľ: Získať inšpiráciu pre aktivity v našich regiónoch, týkajúce sa využívania miestnych zdrojov v energetike aj v kontexte zvyšovania zamestnanosti.

Cieľové skupiny: samosprávy, neziskové organizácie, malí podnikatelia, študenti

Program cesty
25.03.2015
14:00 – Téma BIOMASA: Projekt výmeny palivovej základne v meste Sobrance – Prezentácia projektu Rekonštrukcia vykurovania objektov mesta Sobrance – mestská kotolňa využívajúca biomasu. Návšteva začne v mestskom úrade v Sobranciach.
26.03.2015
9:00 – Téma TEPELNÉ ČERPADLÁ: Administratívna budova (bussiness centre) na Murgašovej ulici v Košiciach –  Ide o staršiu administratívnu budovu, ktorá bola zrekonštruovaná s využitím nových technológií. Výsledkom je chladenie administratívnych priestorov bez núteného obehu vzduchu, zvýšenie produktivity práce a zníženie chorobnosti pri pobyte v priestoroch budovy, zrušenie vplyvu tepelných vĺn na organizmus človeka ako dôsledok klimatických zmien.

13:30 – Téma BIOMASA, vykurovanie štiepkou: Centrum pre rodinu – Sigord. Budova bývalého učilišťa, v súčasnosti slúži grécko-katolíckej cirkvi. Kotly na štiepku boli nainštalované s cieľom zjednodušiť manipuláciu s palivom (predtým koks, uhlie). Ekonomicky to vychádza lepšie ako plyn, hlavnou výhodou je menej znečistenia.

27.03.2015
9:00 – Ekocentrum SOSNA: Obsahom návštevy je prezentácia využívania obnoviteľnej energie v najmenšej možnej mierke – pre rodinné domy, malé budovy, aj ako hobby. Predstavené budú solárne kolektory, krb vykurujúci celý dom, hobití dom s Trombeho stenou a Ruskou pecou, solárna sušička, solárny varič a podobne.

Cesta je organizovaná v rámci projektu SUNRISE (Sustainable Utilisation of Natural Resources in Small Enterprises – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch), ktorý je podporený z Programu cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2007-2013.