Skip to main content

Dve dielne na svojpomocnú výrobu slnečných kolektorov v Turni nad Bodvou a v Časlivciach (Ukrajina), vybavenie umožňujúce využívať drevený odpad v Malých Ozorovciach, certifikovaná výroba brikiet zo slamy a mnohé sprievodné informačné aktivity – aj to patrí medzi výstupy projektu SUNRISE.

Ľudia, ktorí sa nechali pozvať na semináre, z ktorých posledné dva sa uskutočnili v decembri, sa mohli dozvedieť veľa zaujímavého napríklad od starostu Vladimíra Ledeckého z obce Spišský Hrhov, ktorá je pre tento rok víťazom národnej súťaže Dedina roka. Ide o inšpiratívnu samosprávu, ktorá na svojom území dokázala významne zmenšiť problémy, pomerne vypuklé vo väčšej časti východného Slovenska – dlhodobá nezamestnanosť, marginalizácia Rómskej komunity, bývanie v nelegálnych stavbách na cudzích pozemkoch a podobne. „Výrazným nástrojom na riešenie týchto problémov je v Spišskom Hrhove obecný podnik, ktorý v súčasnosti nerieši len malé stavebné úpravy v obci, ale pôsobí ako konkurencieschopný subjekt v regióne a pomáha takzvaným nezamestnateľným vrátiť sa reálne na trh práce,“ povedal na seminári Vladimír Ledecký. Skúsenosti starostu Spišského Hrhova sú zaujímavé pre mnoho dedín Slovenska, čo dokazuje bohatá diskusia po odznení jeho prezentácie.

Medzi zaujímavé príklady hľadania riešení v oblasti zamestnanosti patrí aj projekt Ondava pre život, ktorý sa realizuje v okrese Svidník. Realizátori projektu Viera Dujakovičová a Ján Cundra dokázali identifikovať sériu efektov, ktoré prináša hoci aj dočasné zamestnanie ľudí, predtým žijúcich zo sociálnych dávok aj 20 rokov. Viera Dujakovičová z obce Nižná Polianka v Svidníckom okrese: „Okrem dobre známych výsledkov, akými je zlepšenie finančnej situácie a návyk k pravidelnému režimu, patrí medzi pozitívne efekty znovuzískania zamestnania napríklad socializácia, či pocit spolupatričnosti ku kolektívu, ale aj príklad pre deti. Ide o sériu efektov, ktoré môžu v konečnom dôsledku komplexne zvýšiť kvalitu života jednotlivcov a celých rodín.“

Projekt SUNRISE, ktorý bol financovaný z programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina, bol zameraný na takzvané vnútorné zdroje, ktoré sú v regiónoch a obciach prítomné a ich lepšie využitie môže pomôcť k zlepšeniu ekonomickej situácie. „Vykurovanie odpadovou biomasou nemusí zabezpečiť zníženie výdavkov za vykurovanie kultúrneho domu, ale určite zabezpečí to, že peniaze, ktoré pri zaplatení faktúry za plyn a elektrinu nenávratne odchádzajú z regiónu preč, v prípade zaplatenia pracovníka pripravujúceho palivo, ostanú v obci a tieto zdroje následne prinesú multiplikačné efekty. V našej obci Malé Ozorovce sme si to aj prepočítali a už sme urobili viaceré kroky smerujúce k lepšiemu využívaniu miestnych energetických, či ľudských zdrojov, napríklad vybudovaním obecného včelína, či svojpomocnou výstavbou ihriska,“ povedal Milan Dolák, starosta neveľkej zemplínskej obce Malé Ozorovce.

Tento efekt sa využíva aj v dvoch nových dielňach na svojpomocnú výrobu slnečných kolektorov. Nezamestnaní ľudia, ktorí majú dosť času, si v dielni môžu vyrobiť kolektor za desatinovú cenu oproti prípadu, keby si kúpili profesionálne vyrobený slnečný kolektor. Tento podomácky vyrobený kolektor je dostatočne účinný na to, aby domácnosti šetril prostriedky, ktoré takisto ostanú v komunite a zlepšujú jej ekonomickú situáciu. „Zaujímavé pri zariaďovaní oboch dielní bolo rešpektovanie miestnych špecifík na Slovensku a na Ukrajine. Výsledkom je mierne rozdielne vybavenie dielní, pričom aj kolektory, ktoré sa vyrábajú v Časlivciach sú mierne odlišné od kolektorov vyrábaných v Turni nad Bodvou. Spolupráca, aj vďaka ukrajinskému partnerovi Asociácii študentov-ekonómov Zakarpatia, však priniesla kvalitnú výmenu skúseností a informácií medzi aktívnymi ľuďmi zo Slovenska a z Ukrajiny,“ povedal Ján Dzurdženík, za Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, manažér projektu SUNRISE – Udržateľné využívanie prírodných zdrojov v malých podnikoch. „V projekte sa podarilo rozpracovať aj ďalšie zaujímavé nápady, napríklad ideu osvetlenia nevyužívaného tunela pri Slavošovciach s potenciálnym využitím prievanu, ktorý je v tuneli temer nepretržitý.“

Združenie Pro Tornensis z Turne v minulosti vybudovalo z grantových zdrojov linku na výrobu brikiet a peliet z miestnej odpadovej slamy a sena, kde sa takisto zamestnávajú ľudia bez práce. Predseda združenia Ladislav Bartók: „Projekt SUNRISE umožnil uskutočniť certifikáciu brikiet a peliet, aby tí, čo si ich kúpia, mali presné informácie napríklad o výhrevnosti, popolnatosti, vlhkosti a ďalších parametroch paliva. Analýza potvrdila výhodnosť využívania brikiet a peliet, najmä z hľadiska výhrevnosti. Pre vykurovanie domu potrebujete o napríklad polovicu menej brikiet ako palivového dreva, pričom ich vlhkosť je výrazne nižšia ako vlhkosť dreva. Je potrebné dávať pozor, aby ste do kotla nedali príliš veľa brikiet, aby teplota nestúpla nad prípustnú úroveň.“