Skip to main content

PRVÉ NEFORMÁLNE STRETNUTIE PARTNEROV PROJEKTU CLIMADAM

Klimatická zmena nepozná hranice. Spolupráca krajín je preto nevyhnutná pri adaptácii voči klimatickej zmene a pri jej zmierňovaní.

Koncom roka sa uskutočnilo prvé neformálne stretnutie projektových partnerov projektu CLIMADAM. Stretnutie bolo z dôvodu COVID-19 opatrení organizované online formou. Stretnutia sa zúčastnil aj Oleh Kotsuba – prvý zástupca vedúceho regionálnej štátnej správy Zakarpatska, ktorý privítal a podporil tento cezhraničný projekt zameraný na spoluprácu slovenských a ukrajinských inštitúcií pri adaptácii voči klimatickej zmene, ktorá nepozná hranice.

Cieľom stretnutia bolo zoznámiť sa s projektovými partnermi a povedať si úvodné slová o prvých aktivitách projektu. Bol predstavený hlavný rámec projektu, ciele a aktivity a taktiež boli prerozdelené zodpovednosti za projektové aktivity medzi jednotlivých partnerov. Diskusia bola tiež zameraná na zosúladenie partnerských dohôd s vedúcim partnerom. Jedným z hlavných bodov diskusie bolo naplánovanie nadchádzajúceho KICK-OFF mítingu, ktorý by sa mal konať koncom januára 2021.

O PROJEKTE:

Projekt CLIMADAM získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 462 243 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný vo výške 15% z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je:

  • lepšie pripraviť prihraničné regióny Ukrajiny a Slovenska na očakávané zmeny klímy vypracovaním adaptačnej stratégie na zmenu klímy pre Zakarpatskú oblasť Ukrajiny a aplikovať ju (adaptačná stratégia pre KSK bola vytvorená) v rámci pilotných aktivít.
  • zvýšiť pripravenosť na zavádzanie účinných opatrení do verejnej dopravy pre mesto Užhorod vypracovaním modelu udržateľnej dopravy, s využitím skúseností z Košického a Prešovského kraja
  • zvýšiť dostupnosť informácií o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a opatreniach na adaptáciu na očakávané zmeny klímy.

Projekt CLIMADAM je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.

CLIMADAM – Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región

Kód projektu: GGC01008