Skip to main content

Zmena klímy – Ako na to? je názov konferencie, ktorá sa uskutočnila v spolupráci s Ukrajinou v rámci nášho projektu CLIMADAM. V spolupráci s Ukrajinou sa na podujatí preberala problematika adaptácie na klimatickú zmenu, zmierňovanie jej následkov od globálnej až po miestnu úroveň a problematika udržateľnej dopravy ako opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy. K dispozícii na stiahnutie sú prezentácie renomovaných odborníkov a ich prednášky nájdete aj na Youtube.

Záznam z konferencie

Úvodné príhovory

Rastislav Trnka, predseda Košického samosprávneho kraja
Anatolii Poloskov, predseda Zakarpatskej oblastnej štátnej administrácie
Jana Dacková, vedúca Oddelenia správy programov grantov EHP a Nórska, Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Hamlet Pohosyan, generálny riaditeľ direktorátu cestnej a elektrickej mestskej dopravy Ministerstva infraštruktúry Ukrajiny
Bohdan Andriiv, primátor mesta Užhorod

1. BLOK: Klimatická zmena – Adaptácia a zmierňovanie následkov
od globálnej po národnú úroveň

Čo to vlastne je klimatická zmena? Predstavuje hrozbu? V prvom bloku prednášok sa dozviete o slovensko – ukrajinskom pohľade na danú problematiku, ako aj o potrebe obnovy krajiny.
Po kliknutí na meno prednášajúceho je možné si stiahnuť jeho prezentáciu.

Adaptácia na klimatickú zmenu na národnej úrovni
Jozef Škultéty
riaditeľ Odboru politiky zmeny klímy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Politika v rámci zmeny klímy – ukrajinský pohľad
Oleksandr Artemenko
zástupca riaditeľa odboru klimatickej politiky a ochrany ozónovej vrstvy
Ministerstvo ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny

Politika v rámci zmeny klímy – ukrajinský pohľad
Mykhailo Chyzhenko
vedúci oddelenia politiky adaptácie na zmenu podnebia a podávania správ o zmene podnebia
Ministerstvo ochrany životného prostredia a prírodných zdrojov Ukrajiny

Klimatická zmena a potreba obnovy krajiny
Jan Pokorný
riaditeľ Třeboňského inovačného centra ENKI, o.p.s.

2. BLOK: Klimatická zmena – Adaptácia a zmierňovanie následkov
od regionálnej po miestnu úroveň

Táto časť je zameraná na konkrétnejšie kroky. Ako sa pasujú so zmenou klímy samosprávy a neziskové organizácie? Aké sú aktivity projektu CLIMADAM na Slovensku a Ukrajine? Dozviete sa aj niečo viac o adaptačnej stratégii pre Košický kraj, ako aj to, ako je možné revitalizovať priestory v súlade s vodozádržnými opatreniami.

Klimatická zmena a jej prejavy
Pavel Šťastný
klimatológ
Slovenský hydrometeorologický ústav

Výskum klimatických zmien silných zrážok na území Zakarpatska a vedecký vývoj Ukrajinského hydrometeorologického ústavu v systéme hydrometeorologického monitorovania Ukrajiny
Yuriy Nabyvanets, zástupca riaditeľa pre výskum na Ukrajinskom hydrometeorologickom ústave Štátnej pohotovostnej služby Ukrajiny a Národnej akadémie vied Ukrajiny

Predstavenie projektu CLIMADAM
Monika Višňovská
koordinátorka projektu
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Aktivity a očakávané výsledky implementácie projektu CLIMADAM na Ukrajine
Nataliya Kablak
koordinátorka ukrajinskej časti projektu, Inštitút rozvoja Karpatského regiónu

Adaptačná stratégia voči klimatickej zmene pre Košický samosprávny kraj
Ján Dzurdženík
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.

Regenerácia vnútroblokových priestorov
Pavol Mészáros
HUBa Coworking

Možnosti revitalizácie poľnohospodárskej a lesnej krajiny
Ladislav Židek, Ekoenergia o.z.
Pavol Šutý, Technická univerzita vo Zvolene, Lesnícka fakulta

3. BLOK: Udržateľná doprava ako opatrenie na zmierňovanie

zmeny klímy

Ako napomôcť dopravnými systémami k zmierňovaniu klimatickej zmeny na Slovensku a Ukrajine. Tento blok konferencie sa venuje dopravnej stratégii a rôznym formám udržateľnej dopravy. 

Dopravná stratégia Ukrajiny na obdobie do roku 2030. Mestská hromadná doprava na Ukrajine
Andrij Lemish
riaditeľstvo cestnej a elektrickej mestskej dopravy, Ministerstvo infraštruktúry Ukrajiny

Vypracovanie vysokokvalitného dopravného modelu mesta. Získavanie aktuálnych údajov na prijímanie optimálnych a vyvážených rozhodnutí o zmene dopravnej infraštruktúry
Vasyl Pynzenyk
zástupca primátora mesta Užhorod

Doprava v Užhorode a okolí – problémy a ich riešenie
Dmitry Bespalov, zástupca spoločnosti „A + C“

Autobusová doprava ako jedna z foriem udržateľnej dopravy
Miroslav Fazekaš
Košický samosprávny kraj

Autobusová doprava ako jedna z foriem udržateľnej dopravy
Petra Helecz
riaditeľka pre obchod a komunikáciu, ARRIVA Slovakia a.s.

Železničná doprava ako jedna z foriem udržateľnej dopravy
Marek Kasa, vedúci oddelenia produktov diaľkovej a medzištátnej dopravy, Železničná spoločnosť Slovensko

Cyklo infraštruktúra ako jedna z foriem udržateľnej dopravy a jej napojenie na dopravnú infraštruktúru
Martin Bolo, zástupca spoločnosti OZ Mulica

Základné informácie o projekte:

Názov projektu: Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región
Programová oblasť: GGC – Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť
Trvanie projektu: 25.9.2020 – 30.4.2024 (trvanie aktivít závisí od míľnikov)
Miesto realizácie projektu: Zakarpatská oblasť a Košický samosprávny kraj

Podujatie je podporené z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu pre Košický samosprávny kraj

Regenerácia vnútroblokových priestorov – HUBa Coworking

Revitalizácia poľnohospodárskej a lesnej krajiny

Projekt CLIMADAM je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.

CLIMADAM – Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región

Kód projektu: GGC01008