Skip to main content

Geotermálny vrt a novostavba akvaparku v Kaluži boli v dňoch 5. a 6.9. 2012 možno najzaujímavejšími bodmi programu tretieho informačného seminára organizovaného projektom Bioenergia Karpát (realizovaný vďaka podpore Európskej únie v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENPI HU-SK-RO-UA).

Exkurzia k týmto dvom objektom nadväzovala na prednášku Ing. Jána Košča PhD. o potenciáli využitia geotermálnych vôd na rekreačné účely v Košickom kraji. Už v súčasnosti máme na území kraja 6 vrtov s dobrými parametrami, ktoré poskytujú priestor nie len pre (zatiaľ) megalomanské plány elektrární a vykurovania krajského mesta, ale aj pre (možno ľahšie realizovateľné) plány akvaparkov a kúpeľov. Podobne ako v susednom severnom Maďarsku, ktorého termálne kúpaliská sú známe  u nás, ale aj v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, šanca využiť tento potenciál je aj v Košickom kraji. Túto príležitosť umocňuje aj fakt, že vrty boli navrtané v oblastiach, ktoré už teraz majú potenciál pre rozvoj cestovného ruchu (Borša – Tokajská vinohradnícka oblasť, Kaluža – Z. Šírava, Arnutovce – Slovenský Raj, Košice – Anička).

Prvou lastovičkou je obec Kaluža. Starosta obce, ing. Ján Čuchran oboznámil účastníkov so súčasným stavom a plánmi obce v oblasti využívania geotermálnej energie na rekreačné účely. Vo vrte s hĺbkou 600 m sa nachádza voda s teplotou 38°C, ktorá má pozitívne účinky aj na zdravie človeka. Bude sa využívať v Aquacentre Kaluža, kde okrem bazénov bude k dispozícii vitálny svet, stravovacie zariadenia a ďalšie služby. Pozitívny efekt sa dosiahne aj tým, že návštevníci budú môcť využiť aj existujúce zariadenia a hotely, ktorých je v okolí pomerne veľa.  Nový akvapark bude fungovať od roku 2014.

Vďaka účasti starostov ďalších obcí s potenciálom v tejto oblasti sa vyvinula aj pomerne zaujímavá diskusia na tému využívania energie Zeme.

Súčasťou seminára boli aj ďalšie témy, ktoré pre prítomných účastníkov seminára boli zaujímavé – napr. finančný nástroj financovania energetických projektov MUNSEFF (Ing.Milan Štefanko, Slovenská sporiteľňa, a.s.)  a Dohovor primátorov a starostov k energetickej efektívnosti (Ing. Waldemar Vislay, zástupca obce Moldava nad Bodvou). RNDr. Milan Husár (expert pôsobiaci na úrade Košického samosprávneho kraja) uviedol príspevok k potenciálom obnoviteľných energií v rámci Košického kraja, Vasil Papp (zástupca riaditeľa Hlavnej správy hospodárstva Zakarpatskej oblasti) oboznámil prítomných o potenciáloch v Zakarpatí.

Irina Gyrič (riaditeľka divízie Správy lesného hospodárstva Zakarpatskej oblasti) prezentovala potenciál v oblasti využívania drevnej biomasy v Zakarpatí. Podobný príspevok predniesol Ing. Jaroslav Tešliar, ako riešiteľ projektu Uhlík (Udržateľné hospodárstvo lesa – iniciatívy Košického regiónu), ktorý okrem možností využívať lesy vyzdvihol najmä potenciál  nevyužitej poľnohospodárskej a inej pôdy Košického kraja na pestovanie dendromasy, prípadne fytomasy.

Konkrétnym príkladom, ktorý je súčasťou samotného projektu Bioenergia Karpát je rekonštrukcia kotolne v obci Novoselytsya. Tento príklad bol na seminári takisto odprezentovaný Ivanom Paziakom, expertom Asociácie študentov – ekonómov Zakarpatia.