Skip to main content

Miestna akčná skupina (skratka „MAS“) je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré funguje na princípoch Leader. MAS spolupracuje na rozvoji svojho územia a získavaní finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ a z národných programov.

Samotné slovo Leader znamená skratku z francúzkeho Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale, čo voľne preložené znamená „spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka“. Ako už názov naznačuje, je to skôr nový prístup myslenia, nová metóda mobilizácie a realizácie rozvoja vidieka, než pevný súbor opatrení, ktoré treba zrealizovať. Cieľom prístupu Leader je podporovať obyvateľov vidieka, aby na základe vzájomnej spolupráce rozhodovali o svojej budúcnosti, aby rozmýšľali nad potenciálom a smerovaním rozvoja oblastí, v ktorých žijú, a aby spoločne realizovali rozvojové stratégie.

Jednoducho povedané Leader je ojedinelý v tom, že zodpovednosť za rozvoj územia, napĺňanie stratégie, výber a kontrolu podporených projektov  preberajú už spomínané miestne akčné skupiny, ktoré najlepšie poznajú potreby, problémy i prednosti svojho regiónu.

Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom je partnerstvo zástupcov verejného, súkromného a občianskeho sektora, ktoré pôsobí na území 50 obcí (obce okresu Sobrance a obce Jovsa, Kusín a Poruba pod Vihorlatom), ktoré vzniklo v júni 2015. Spája rôznych ľudí a subjekty s rôznymi záujmami, ktorí žijú na jednom území a spoločnými silami sa chcú podieľať na jeho rozvoji.

Územie OZ Medzi riekami sa rozprestiera južne od mesta Michalovce, je to rovinaté územie v minulosti bohaté na močiare, kde sa aj v súčasnosti zachovali vzácne miesta mokraďového charakteru. Medzi najväčšie problémy ľudí žijúcich v území patrí vysoká nezamestnanosť, a s tým prepojený odchod kvalifikovaných ľudí mimo región. Okrem toho chýbajú niektoré prvky infraštruktúry. Ľudí trápi nevyužitý potenciál vo viacerých oblastiach, napríklad v oblasti turizmu spojeného s návštevou unikátnych vtáčích území.

Naším cieľom je zlepšiť kvalitu života obyvateľov na území MAS Zemplín pod Vihorlatom a OZ Medzi riekami, a to čo najlepším využitím miestnych ľudských, prírodných a kultúrnych zdrojov.