Skip to main content
 

VIDEA

ÚVODNÁ KONFERENCIA

Odborné prednášky o klimatickej zmene

Apríl 2021

V spolupráci s Ukrajinou sa na podujatí preberala problematika adaptácie na klimatickú zmenu, zmierňovanie jej následkov od globálnej až po miestnu úroveň a problematika udržateľnej dopravy ako opatrenia na zmierňovanie zmeny klímy.

1. BLOK: Klimatická zmena – Adaptácia a zmierňovanie následkov
od globálnej po národnú úroveň

Adaptácia na klimatickú zmenu na národnej úrovni

Politika v rámci zmeny klímy – ukrajinský pohľad

Politika v rámci zmeny klímy – ukrajinský pohľad

Príspevok na tému Klimatická zmena a potreba obnovy krajiny

2. BLOK: Klimatická zmena – Adaptácia a zmierňovanie následkov
od regionálnej po miestnu úroveň

Klimatická zmena a jej prejavy – Slovenský hydrometeorologický ústav

Výskum klimatických zmien silných zrážok na území Zakarpatska

Predstavenie projektu CLIMADAM – o projekte

Projekt CLIMADAM a jeho aktivity na Ukrajine

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu pre Košický samosprávny kraj

Regenerácia vnútroblokových priestorov – HUBa Coworking

Revitalizácia poľnohospodárskej a lesnej krajiny

3. BLOK: Udržateľná doprava ako opatrenie na zmierňovanie zmeny klímy

Dopravná stratégia Ukrajiny na obdobie do roku 2030

Vypracovanie vysokokvalitného dopravného modelu mesta

Doprava v Užhorode a okolí – problémy a ich riešenie

Autobusová doprava ako jedna z foriem udržateľnej dopravy

Autobusová doprava ako o jedna z foriem udržateľnej dopravy

Železničná doprava ako forma udržateľnej dopravy

Cyklistická doprava ako forma udržateľnej dopravy

VÝSTUPY K PROJEKTU:

PROJEKT CLIMADAM
DOKUMENTY
VIDEA
FOTOGALÉRIA
ENG PODKLADY – PREKLAD

PARTNERI PROJEKTU:

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM

 

 

 
 

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe

CLIMADAM - Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región

O PROJEKTE:

Projekt CLIMADAM získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume 462 243 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný vo výške 15% z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je:

 • lepšie pripraviť prihraničné regióny Ukrajiny a Slovenska na očakávané zmeny klímy vypracovaním adaptačnej stratégie na zmenu klímy pre Zakarpatskú oblasť Ukrajiny a aplikovať ju (adaptačná stratégia pre KSK bola vytvorená) v rámci pilotných aktivít.
 • zvýšiť pripravenosť na zavádzanie účinných opatrení do verejnej dopravy pre mesto Užhorod vypracovaním modelu udržateľnej dopravy, s využitím skúseností z Košického a Prešovského kraja
 • zvýšiť dostupnosť informácií o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a opatreniach na adaptáciu na očakávané zmeny klímy.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk a Facebookovú stránku grantov EHP.

DOKUMENTY
VIDEÁ
FOTOGALÉRIA

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O GRANTOCH EHP:

Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 1,55 miliardy eur. Prioritami tohto obdobia sú:
#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom podľa ich HDP.

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

O PROJEKTE:

Programová oblasť: GGC – Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť.

Koneční príjemcovia:

 • Vďaka stratégiám budú rozhodovači na regionálnej a miestnej úrovni pripravení na ďalšie kroky. Strategické plánovanie poskytne príležitosť systematicky a efektívnejšie reagovať v oblasti očakávanej (ale aj súčasnej) zmeny klímy.
 • Výskumníci získajú nové informácie zo zahraničia (susedného regiónu). Môžu tiež poskytnúť analytické vstupy do pripravovaných dokumentov a tiež dostanú príležitosť na pokračovanie a vývoj vo výskume.
 • Široká verejnosť získa možnosť podieľať sa na strategickom plánovaní a dostávať nové informácie, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní na osobnej úrovni (niektoré typy adaptácie sú možné „doma“) a pri ovplyvňovaní rozhodnutí na miestnej úrovni.

Výstup programu: GGC_OTC3 – Zlepšenie SK-UA inštitucionálnej spolupráce

AKTIVITY PROJEKTU:

 • Adaptačná stratégia a jej uplatnenie na miestnej úrovni (AS pre Zakarpatský región a Miestna stratégia pre povodie Roňavy)
 • Model udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností Košického kraja
 • Šírenie informácií týkajúcich sa rôznych aspektov adaptácie na klimatickú zmenu a mitigácie

TRVANIE PROJEKTU:

25.9.2020 – 30.4.2024 (trvanie aktivít závisí od míľnikov)

OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY:

 • Vypracované dôležité strategické dokumenty pre región Zakarpatsko a Košický kraj týkajúce sa témy zmeny klímy;
 • Prenos know-how a najlepších postupov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a udržateľnej mobility;
 • Lepšia dostupnosť dôležitých informácií pre širokú verejnosť.

PARTNERI:

 • Vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (SK)
 • Partner 1: Oddelenie mestského rozvoja a architektúry (UA)
 • Partner 2: Košický samosprávny kraj (SK)
 • Partner 3: Zakarpatská regionálna štátna správa (UA)
 • Partner 4: Inštitút rozvoja karpatského regiónu (UA)
KLIMATICKÁ ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM