Skip to main content

V súvislosti s problematikou klimatickej zmeny organizujeme národný workshop na tému Zmena klímy a ako ďalej. Podujatie sa realizuje v úzkej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom za finančnej podpory „Dohovoru starostov a primátorov miest Európskej únie“, Košického samosprávneho kraja a projektu podporeného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR (projekt CLIMADAM).

NAŽIVO - 17.05.2023 OD 9:00

Program

Informácie k prezentujúcim

Ing. Jaroslav Tešliar, PhD.

je absolvent Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene kde absolvoval aj 3. stupeň vysokoškolského štúdia s pofiláciou na problematiku životného prostredia, so zameraním na význam vody v prírodných ekosystémoch. Certifikát z medzinárodného a regionálneho rozvoja získal ročným štúdiom na Washingtonskej univerzite v Seattli, USA (2000 – 2001). Od roku 1980 pracoval na viac ako 50 rozvojových a výskumných projektoch, ktorých výsledky boli publikované vo viac ako 30 odborných príspevkoch a štúdiách. Manažoval a riadil projekty so zmeraním na trvalo udržateľný rozvoj vidieka. Od roku 2007 je riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. a okrem riadenia organizácie rieši a koordinuje projekty so zmeraním na zmenu klímy.

Ing. Martin Kováč

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde vyštudoval vodné hospodárstvo krajiny. Dlhé roky pôsobí vo verejnom sektore. Pôsobil v Združení miest a obcí Slovenska, zastával funkciu splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu. Je zakladateľom odbornej platformy Klimatický klub. V roku 2021 bol členom a predsedom zboru poradcov oboch ministrov pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Je štátnym tajomníkom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc.

Je absolventom Prírodovedeckej fakulty Karlovej univerzity, katedry fyziológie rastlín. Od roku 1998 je riaditeľom spoločnosti ENKI, o.p.s. – Třeboň. Zaoberá sa ekológiou krajiny, využitím slnečnej energie v prírodných systémoch, obnovou vodných nádrží zaťaženými živinami, obehom vody v krajine.

Ing. Zuzana Hudeková, PhD.

Vyštudovala záhradnú a krajinnú architektúru a absolvovala doktorandské štúdium na FA STU v odbore urbanizmus. Je špecialistkou na akčné plány v oblasti adaptácie na zmenu klímy. Pôsobí ako aj ako expert Únie miest SR pre oblasť životné prostredie.

Mgr. Ján Dzurdženík

Vyštudoval odbor environmentalistika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, pracoval v Slovenskej agentúre životného prostredia, kde sa podieľal na rôznych environmentálnych správach a analýzach (čiastočne aj ako koordinátor). Ako zamestnanec Agentúry na podporu regionálneho rozvoja sa v rámci činnosti projektového manažéra zameriava na environmentálne projekty, v rámci ktorých tvoria významnú časť projekty venujúce sa problematike klimatickej zmeny.

Ing. Michal Kravčík, CSc.

vyštudoval Vodné stavby a vodné hospodárstvo na SVŠT, pracoval na Ústave hydrológie a hydrauliky a Ústave ekológie SAV. Je zakladateľom MVO Ľudia a voda, nositeľom Goldmanovej environmentálnej ceny (www.goldmanprize.org), členom medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA (www.ashoka.org). Je predsedom MVO Ľudia a voda (1993), ktorá bola ocenená EÚ-US Cenou pre demokraciu a občiansku spoločnosť, spoluautorom Novej vodnej paradigmy (2007 – Voda pre ozdravenie klímy – www.vodnaparadigma.sk), spoluautorom Globálneho akčného plánu pre obnovu malých vodných cyklov a ozdravenie klímy (2015 – www.bio4climate.org). Odštartoval globálne iniciatívy na ozdravenie klímy planéty Zem „Hlas vody pre klímu“ (2017 – www.vow4climate.org) a Dážď pre klímu (2018 – www.waterholistic.com).

Ing. Miroslav Hríb, PhD.

vyštudoval Lesnícku fakultu VŠLD vo Zvolene, odbor lesné inžinierstvo, pracoval ako odborný asistent na katedre lesníckych stavieb a meliorácií LF TU Zvolen, poradca ministra pôdohospodárstva, člen riadiaceho výboru pre transformáciu Lesov SR, š.p. Banská Bystrica, námestník a poradca pre GR Vojenské lesy a majetky SR, š.p. Je riaditeľom spoločnosti Vodales, s.r.o., ktorej predmetom činnosti je projektovanie inžinierskych stavieb, cestných komunikácii, lesných a poľných stavieb, mostov, cyklotrás, dažďových záhrad, vegetačných striech, protipovodňových opatrení, vodných nádrží a rybníkov, lesotechnických meliorácií a protieróznych opatrení. Zúčastnil sa stáži v Rakúsku, Českej republike, vystúpil s príspevkami na worhshop-e v Nemecku a seminári v Rumunsku. Absolvoval pracovný pobyt pri príprave projektu: Modrá alternatíva – revitalizácia a vodozádržné opatrenia v rezervácii Siouxov v Južnej Dakote, USA a v Nórsku pri prezentovaní projektu: Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody vo Zvolene.

Konferencia o zmene klímy sa uskutočnila v rámci výstupov projektu CLIMADAM, ktorý je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.