Skip to main content

Pojem spoločenská zodpovednosť (Corporate social responsibility - CSR) označuje dobrovoľné úsilie firiem, ktoré presahuje bežný rámec dodržiavania právnych predpisov. CSR sa týka celého radu oblastí: zodpovedné verejné obstarávanie, starostlivosti o zamestnancov, férový prístupu k zákazníkom, etické riadenie podniku, ochrana životného prostredia a spolupráce s miestnou komunitou.

Zodpovedné správanie sa podnikov je dôležité zvlášť vtedy, keď subjekty súkromného sektora poskytujú verejné služby. Pomoc pri zmierňovaní sociálnych vplyvov vrátane straty pracovných miest je súčasťou spoločenskej zodpovednosti podnikov. CSR ponúka súbor hodnôt, na ktorých je možné budovať súdržnejšiu spoločnosť.
Spoločenská zodpovednosť firiem je téma, ktorá je v Košickom kraji, ale aj na Slovensku stále považovaná za novú a neprebádanú. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. sa pred troma rokmi zapojila do projektu COGITA – spoločenská a environmentálna zodpovednosť prostredníctvom verejnej politiky, ktorého cieľom bolo zvýšenie povedomie o  spoločenskej zodpovednosti firiem a zlepšenie verejnej politiky na podporu zavádzania konceptu spoločenskej zodpovednosti (CSR) v malých a stredných podnikoch s cieľom podporovať zodpovedný a trvalo udržateľný regionálny rozvoj a rast.
Po takmer troch rokoch úspešnej medziregionálnej spolupráce v rámci 13 krajín Európskej únie predkladáme výstupy projektu. Výstupy pre orgány verejnej správy, ale aj pre všetkých tých, ktorých téma spoločenskej zodpovednosti oslovuje, a chcú prispieť k podpore zavadzania spoločenskej zodpovednosti v malých a stredných podnikoch.

Nasledovné výstupy sú výsledkom spoločného úsilia 13 partnerov projektu ako aj kľúčových zainteresovaných inštitúcií, podnikateľských subjektov a verejnej správy Košického samosprávneho kraja. Nech sú Vám výstupy projektu inšpiratívnym čítaním a bližším spoznávaním konceptu spoločenskej zodpovednosti o možných iniciatívach a nech sú Vám inšpiráciou k zodpovedným aktivitám vo vašej organizácii, firme a regióne.

1. MANUAL - 10 krokov k podpore zodpovedného podnikania

Projekt COGITA prináša orgánom verejnej správy, ale aj všetkým tým, ktorých téma zodpovedného podnikania oslovuje, v desiatich krokoch návod ako podporovať CSR v malých a stredných podnikoch prostredníctvom verejnej politiky.

Všeobecný výstup „10 krokov k podpore zodpovedného podnikania” predstavuje dôkladného sprievodcu začínajúc zhodnotením východiskovej situácie analýzou existujúcich podmienok pre zodpovedné podnikanie. V ďalších krokoch radí, ako vybrať príslušné oblasti zodpovedného podnikania a vybrať nástroje na ich realizáciu. To zahŕňa stanovenie priorít hlavných problémov regiónu, napríklad v oblasti životného prostredia alebo sociálnej oblasti, a definovanie opatrení na zlepšenie politiky, ktorá rieši tieto problémy prostredníctvom výraznejšieho zavádzania a uplatňovania princípov zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch. Záverečné kroky sa zameriavajú na vypracovanie a realizáciu implementačného plánu a meranie vplyvu realizovaných opatrení.

Viac informácií

2. Implementačný plán na podporu spoločensky zodpovedného podnikania v Košickom kraji

Výstupy projektu nie sú však len všeobecné. Každý z partnerov mal možnosť „ušiť” si pre svoje vlastné potreby Implementačný plán zodpovedného podnikania tak, aby vychádzal z reálnych ekonomických, sociálnych a kultúrno-spoločenských podmienok.
Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., ako jediný slovenský partner v projekte, v spolupráci s vybranými kľúčovými zástupcami podnikateľskej sféry a verejnej správy z Košického regiónu vypracovala „Implementačný plán na podporu spoločensky zodpovedného podnikania v Košickom kraji“.

Implementačný plán je akčný plán pre orgány regionálnej verejnej správy, ako urobiť prvé kroky na uznanie a podporu spoločenskej zodpovednosti firiem v regióne. Avšak konečnou cieľovou skupinou sú podniky, najmä malé a stredné podniky, ale aj veľké podniky, obchodné združenia a ďalší kľúčoví partneri pripravení podporovať implementáciu navrhnutých opatrení na podporu spoločenskej zodpovednosti podnikov. Implementačný plán je tiež nástrojom  na zvýšenie povedomia zúčastnených strán a ponúka riešenia na zvýšenie v súčasnosti nízkej absorpcie CSR medzi malými a strednými podnikmi v regióne.

3. Publikácia: Identifikované výzvy v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Publikácia má ambíciu bližšie predstaviť filozofiu spoločensky zodpovedného podnikanie (CSR) a najmä hlavné výzvy na podporu spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom verejnej politiky.

V rámci projektu boli identifikované výzvy a problémy v oblasti zvyšovania povedomia o spoločenskej zodpovednosti, spoločenská zodpovednosť v oblasti verejného obstarávania, CSR kritériá verejného financovania, spolupráca medzi podnikmi a ich dodávateľskými reťazcami, komunikácia a budovanie značky. Každá výzva obsahuje popis problému, popis navrhnutého možného riešenia, sú identifikované potrebné zdroje a podmienky uplatniteľnosti/prenosnosti riešenia, taktiež sú identifikované riziká a bariéry pri realizácii a v závere každej výzvy je odkaz na príklad dobrej praxe alebo osvedčené riešenie.

Tieto identifikované výzvy poslúžili partnerom projektu pri formulovaní vlastných problémov a stanovení priorít hlavných problémov regiónov, ktoré sa premietli do návrhu CSR opatrení implementačného plánu každého partnera projektu

4. Publikácia: Príklady dobrej praxe v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Publikácia nadväzuje na publikáciu Identifikované výzvy v oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR), kde k hlavným výzvam na podporu spoločenskej zodpovednosti prostredníctvom verejnej politiky boli identifikované možné riešenia a uvedené odkazy na príklady dobrej praxe a osvedčené postupy.

Táto publikácia detailnejšie popisuje 24 príkladov dobrej praxe v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktoré boli identifikované v rámci projektu COGITA – spoločenská a environmentálna zodpovednosť prostredníctvom verejnej politiky. Každý popis príkladu dobrej praxe v publikácií obsahuje podrobný popis, dôkaz o úspechu, požiadavky na implementáciu / obmedzenia a získané poznatky, link na bližšie informácie resp. kontaktné údaje na realizátora/ nositeľa osvedčeného postupu.

Tento súbor osvedčených postupov a  príkladov dobrej praxe poslúžil partnerom projektu pri hľadaní riešení na identifikované výzvy a problémy regiónu a poskytol možné riešenie, ktoré sa premietlo do návrhu CSR opatrení implementačného plánu každého regiónu partnera projektu.