Skip to main content

POVODIE RIEKY ROŇAVY ZAŽÍVA V POSLEDNÝCH ROKOCH ČORAZ ČASTEJŠIE OBDOBIA SUCHA A POVODNÍ.

ABY SME ČELILI TÝMTO VÝZVAM, AGENTÚRA NA PODPORU REGIONÁLNEHO ROZVOJA KOŠICE, N. O.

V SPOLUPRÁCI S ĽUDIA A VODA O.Z.

HĽADÁ PARTNEROV OCHOTNÝCH ZAPOJIŤ SA DO RIEŠENIA TÝCHTO PROBLÉMOV.

DEADLINE / 3. JÚN 2024

PRÍKLADY OPATRENÍ NA SPOMALENIE ODTOKU VODY:

 • Realizácia opatrení spomaľujúcich povrchový odtok vody: Tieto opatrenia pomáhajú udržať vodu v krajine, čím znižujú riziko sucha a povodní.
 • Úpravy terénu umožňujúce vsakovanie vody do podložia: Tieto štruktúry zlepšujú prirodzenú infiltráciu vody do pôdy.
 • Úpravy meliorácií: Modernizácia a prispôsobenie existujúcich melioračných systémov pomôže lepšie manažovať vodné zdroje.
 • Výstavba jazierok a mokradí: Tieto prvky nielen zadržiavajú vodu, ale aj podporujú biodiverzitu a zlepšujú mikroklímu.
 • Výsadba nelesnej drevinovej vegetácie a stromoradí: Stromy a kríky prispievajú k zadržiavaniu vody v krajine a zlepšujú kvalitu pôdy.
 • Opatrenia na malých (občasných) vodných tokoch: Tieto intervencie pomáhajú regulovať prietoky a znižujú riziko povodní.
 • Ďalšie príklady nájdete v: Katalóg adaptačných opatrení v krajine, Zelený katalóg KSK, Katalóg prírode blízkych opatrení, Přirodě blízká řešení.

KOHO HĽADÁME:

 • Súkromných vlastníkov alebo nájomníkov (právnické alebo fyzické osoby) lesných alebo poľnohospodárskych pozemkov, prípadne väčších plôch v zastavanom území obcí.
 • Pozemky musia patriť do niektorého z katastrálnych území obcí: Slanec, Slančík, Slanské Nové Mesto, Nový Salaš, Slanská Huta, Kalša, Slivník, Kuzmice, Brezina, Byšta, Kazimír, Lastovce, Michaľany, Luhyňa, Čerhov, Veľká Tŕňa, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Borša.

PREDMET SPOLUPRÁCE:

 • Spoločné spracovanie/dopracovanie opatrení zameraných na spomalenie odtoku s krajiny (s cieľom zmierniť povodne a suchá) do podoby projektovej dokumentácie.
 • Spolupráca na získaní príslušných povolení (ak budú potrebné).
 • Finančná podpora zo strany Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. na realizáciu opatrení.

AKO SA MÔŽETE PRIHLÁSIŤ:

 • Vyplňte online prihlášku do 3.júna 2024 a staňte sa súčasťou riešenia klimatických výziev v povodí rieky Roňavy.

ČO BUDE NASLEDOVAŤ:

 • Vybratých bude cca 5 – 10 subjektov.
 • Následne budú subjekty kontaktované za účelom dohodnutia ďalšieho postupu a detailov spolupráce.
 • V prípade dohody bude uzatvorená zmluva, na základe ktorej sa bude ďalej postupovať.
 • Realizácia opatrení sa očakáva najskôr v roku 2025.

KRITÉRIÁ PRE VÝBER POZEMKOV:

 • Pozemok musí patriť do povodia Roňavy. Opatrenia musia byť realizované v povodí Roňavy, ktoré je súčasťou projektu Land4Climate.
 • Subjekt so záujmom o spoluprácu má právo realizovať prírode blízke opatrenia. Musí ísť o vlastníka pozemku. V prípade, že je to nájomník, nájomná (alebo podobná) zmluva musí umožňovať vlastníkovi realizovať prírode blízke opatrenia.
 • Zvýhodnený bude pozemok patriaci do k. ú Michaľany, Lastovce, Kazimír, Brezina, Kuzmice, Slanská Huta, Slivník, Kalša, Slanské Nové Mesto, Byšta, Slanec, Nový Salaš. Ide o k. ú. s vysokým rizikom príspevku k povodni (podľa štúdie vypracovanej v rámci projektu Climadam).
 • Zvýhodnené sú pozemky v intraviláne a orná pôda. Ide o druhy pozemkov s vysokým rizikom príspevku k povodni.
 • Preferujú sa areály hospodárskych dvorov fariem a iných spevnených plôch a objektov určených nie na bývanie, z ktorých odteká dažďová voda zo striech a spevnených plôch. Nepriepustné povrchy sú plochy s vysokým rizikom príspevku k povodni.
 • Zvýhodnený je pozemok nad 1 ha. Väčší pozemok poskytuje viac možností realizovať prírode blízke opatrenia.
 • Zvýhodnený je pozemok je mimo zosuvných území. V zosuvných územiach sa môžu realizovať len vybrané prírode blízke opatrenia.
 • Preferuje sa pozemok, kde je identifikovaný problém so suchom alebo vodnými zdrojmi alebo / a z pozemku počas lejakov odteká materiál a zanáša napríklad susediacu cestu alebo / a evidované sú aj ďalšie problémy súvisiace s nestabilitou počasia v danej lokalite. Projekt môže mať potenciál prispieť k riešeniu uvedených problémov.
 • Výhodou je, ak je vlastník ochotný podieľať sa na realizácii opatrení spolufinancovaním alebo nefinančným vkladom. Spoluúčasť umožní realizovať prírode blízke opatrenia vo väčšom rozsahu.
 • Výhodou je, ak vlastník má skúsenosť s realizáciou zeleno-modrých opatrení. Zvyšuje sa tým pravdepodobnosť, že vlastník má záujem o realizáciu prírode blízkych opatrení a že ich bude správne udržiavať.
 • Výhodou je, ak na pozemku bude možné prezentovať realizované opatrenia pre verejnosť. Umožní sa tým v rámci projektu realizovať aktivity súvisiace s komunikáciou, disemináciou, replikáciou.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PROJEKTE

Bližšie informácie o projekte LAND4CLIMATE, cieľoch projektu, partneroch projektu a pod. sa dozviete TU

PROJEKT JE FINANCOVANÝ Z PROGRAMU HORIZON EUROPE