Skip to main content

PLÁNY NA VYTVORENIE REGIONÁLNYCH LABORATÓRIÍ, DISKUSIE O KONCEPTOCH A UKAZOVATEĽOCH MERANIA ÚSPECHU, KONCEPCIA NADNÁRODNEJ SIETE OBEHOVÝCH LABORATÓRIÍ PRE ELEKTRONICKÉ A ELEKTRICKÉ ZARIADENIA. AJ O TOM BOLO STRETNUTIE PARTNEROV PROJEKTU CIRCOTRONIC V KOŠICIACH.

Stretnutie partnerov CIRCOTRONIC projektu sa konalo s cieľom zhodnotiť prvý rok realizácie projektu, diskutovať o doterajších výsledkoch a plánovať budúce aktivity. Stretnutie otvoril riaditeľ PP10 Agentúry pre podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. Jozef Šuľak a zástupkyňa Košického samosprávneho kraja Barbora Kováčová, ktorí privítali partnerov a predstavili región a mesto Košice. Po úvodnej aktivite na prelomenie ľadov sa začala prvá sekcia venovaná manažmentu projektu.

MANAŽMENT A KOORDINÁCIA

Grit Ackermann z LP CCIS predstavila program prvého dňa:

  1. Prehľad prvého roka – odporúčania: Vedúci partner poskytol spätnú väzbu z prvého roku, so zameraním na cieľové skupiny a štruktúru dodávok. Predstavili aj odporúčania JS, ako napríklad odovzdanie správ včas a dodržiavanie pokynov FLC.
  2. Výsledky internej ankety: Výsledky anonymnej ankety medzi partnermi ukázali, že manažment a implementácia projektu sú na dobrej úrovni, ale pilotné akcie so SME predstavujú výzvu, pretože v sektore EEE nie je dostatok malých a stredných podnikov. Navrhované riešenie bolo rozšíriť spoluprácu aj na stredne veľké podniky, ak to bude potrebné, a žiadať o schválenie JS.

NADNÁRODNÝ STRATEGICKÝ AKČNÝ PLÁN

Bol predstavený prvý návrh nadnárodného strategického akčného plánu, kde sa diskutovalo o monitorovaní a porovnávaní indikátorov. Bolo rozhodnuté o vytvorení dvoch dokumentov:

    • Stručný akčný plán, ktorý poskytne strategický prehľad cieľov a akcií v regiónoch.
    • Detailný dokument, ktorý podrobne popíše jednotlivé akcie plánované v partnerských regiónoch.

STAV A BUDÚCE AKTIVITY WP1

CCIS upozornilo na monitorovanie nepriamych štátnych dotácií. PP5 Biz-up predstavil stav a nadchádzajúce aktivity WP1, so zameraním na pilotné nástroje a prístupy. Diskutovalo sa o tom, ako motivovať SME k účasti na pilotných akciách a dohodlo sa, že vedúci tematických skupín zorganizujú v septembri ďalšie stretnutia pre praktické demonštrácie nástrojov.

KOMUNIKÁCIA A PROPAGÁCIA

PP7 Media Dizajn predstavili dizajn online výstavy a časový harmonogram implementácie. Diskutovalo sa aj o obsahu článkov pre webstránku Interreg CE.

DRUHÝ DEŇ: TEMATICKÉ SKUPINY A WP2

Druhý deň začal stretnutiami v tematických skupinách, kde sa diskutovalo o používaní nástrojov a riešení výziev v práci s MSP. V rámci WP2, PP3 BayFor predstavili koncept regionálneho laboratória, ktoré bude využívať existujúce klastre a iniciatívy.

ZDIEĽANIE POSTREHOV A PLÁNOV

Partneri zdieľali svoje plány na vytvorenie regionálnych laboratórií a diskutovali o konceptoch a ukazovateľoch merania úspechu. Bola predstavená koncepcia nadnárodnej siete obehových laboratórií pre elektronické a elektrické zariadenia, ktorá bude podporovať regionálne laboratóriá a uľahčovať výmenu odborných znalostí.

ZÁVER STRETNUTIA

Na záver stretnutia Grit Ackermann poďakovala všetkým partnerom za ich tvrdú prácu a účasť. Diskutovalo sa o nadchádzajúcom stretnutí v Linzi a online stretnutí v septembri. CCIS bude koordinovať termíny a ďalšie aktivity projektu.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O PROJEKTE

Bližšie informácie o projekte CIRCOTRONIC, cieľoch projektu, partneroch projektu a pod. sa dozviete TU