Skip to main content
 

10. VÝROČIE

Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. (2003 – 2013)

 

BLOG / NOVINKY

1
1

Dňa 9. júla 2013 uplynulo 10 rokov od založenia Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

Košický samosprávny kraj (KSK) založil Agentúru ako neziskovú organizáciu pre poskytovanie všeobecne prospešných služieb v zmysle zákona 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Prinášame stručnú bilanciu:

Prehľad činnosti Agentúry v rokoch 2003 - 2013

Hlavnou činnosťou Agentúry bola najmä príprava a implementácia projektov pre KSK, pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre miestne samosprávy.   Za obdobie rokov 2003 až  2013 bolo spolu vypracovaných 128 projektov, z toho bolo schválených 66 projektov (22 investičných a 44 neinvestičných, 16 projektov je ešte v hodnotení).

Prehľad počtu podaných a schválených projektov, ktoré boli vypracované Agentúrou:

 
rok
 
Počet vypracovaných projektov
 
Rozpočet schválených projektov
v EUR
Programové obdobie
 
 
Schválené
Neschválené
V procese hodnotenia
SPOLU
Investičné
(počet projektov)
Neinvestičné
(počet projektov)
2003
3
1
4
   150 160,00    (3)
2004
3
7
10
   516 604,62    (3)
2004-2006
2005
9
12
21
1 100 283,94    (9)
2006
4
0
4
   427 139,00   (1)
   127 420,00    (3)
Medzisúčet
19
20
 
39
   427 139,00   (1)
1 894 468,56  (18)
2007
0
1
1
2007 – 2013
2008
17
5
22
 7 385 496,64   (9)
1 162 600,01    (8)
2009
15
5
20
 8 702 802,98   (5)
2 541 555,20    (9)
2010
9
4
13
 2 959 617,74   (4)
   722 883,10    (5)
2011
4
8
 
12
 3 706 454,06   (2)
54 852,50    (2)
2012
1
3
16
20
     45 200,00    (1)
2013
1
1
 977 349,00   (1)
Medzisúčet
47
26
16
89
23 731 720,42 (21)
4 527 090,81 (25)
Spolu:          
66
47
16
128
24 158 857,42 (22)
6 421 559,37 (43)
SPOLU:
30 580 418,80 EUR

Pozn.: Údaje za roky 2003 - 2008 sú prerátané z SKK na EUR konverzným kurzom

V programovom období 2004 – 2006 bolo vypracovaných 39 projektov, z toho 19 bolo schválených (48,72% úspešnosť) v úhrnnej hodnote 2 321 607,56 EUR. 1 investičný projekt mal hodnotu 427 139,00 EUR; 18 neinvestičných projektov bolo v celkovej hodnote 1 894 468,56 EUR.

V programovom období 2007 – 2013 bolo spolu vypracovaných 89 projektov, z toho 47 projektov bolo schválených (52,81 % úspešnosť) v úhrnnej hodnote 28 258 811,23 EUR. Z toho 21 investičných projektov je v hodnote 23 731 720,42 EUR a 26 neinvestičných projektov v hodnote  6 421 559,37 EUR.
Celkove za 10 rokov (2003 – 2013) 66 schválených projektov prispelo k  rozvoju Košického regiónu sumou 30 580 418,80 EUR. Percentuálna úspešnosť schválených projektov za 10 ročné obdobie je 51,56 %.

Agentúra okrem vypracovania projektov a ich manažovania, realizovala v rokoch 2003 – 2013 aj ďalšie činnosti vyplývajúce zo Zmluvy medzi KSK a Agentúrou. Vypracovala koncepcie a stratégie pre vybrané odbory Úradu KSK, pre odbor regionálneho rozvoja, odbor kultúry a cestovného ruchu a odbor sociálnych vecí a zdravotníctva.

Spracované strategické a koncepčné dokumenty

Strategické a koncepčné dokumenty
Roky spracovania
Hodnota v €
Odbor Ú KSK
Štúdia využiteľnosti potenciálu územia Hnileckého regiónu pre využitie biomasy
2005 – 2006
2 322,44
Odbor regionálneho rozvoja
Stratégia rozvoja rómskych komunít v Košickom kraji
2006
3 236,40
Odbor regionálneho rozvoja
Koncepcie rozvoja zariadení sociálnych služieb
2006
5 005,64
Odbor sociálnych vecí
Stratégia rozvoja kultúry v KSK
2007 -2008
38 081,72
Odbor kultúry a cestovného ruchu
Stratégia rozvoja knižníc KSK na roky 2010 – 2015
2009 – 2010
16 890,00
Odbor kultúry a cestovného ruchu
Aktualizácia Koncepcie sociálnych služieb v KSK
2010 – 2011
12 800,00
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Priority zdravotnej politiky pre KSK na obdobie 2012 – 2015
2011 – 2012
11 000,00
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Program Terra Incognita vrátane sprostredkovania Výzvy č. 1/2012
2009 – doteraz
85 784,00
Odbor kultúry a cestovného ruchu
Koncepcia rozvoja zariadení sociálnych služieb (plán)
2013 – 2014
9 000,00
Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva
Spolu
 
184 120,20
 

Prehľad príjmov Agentúry (dotácie KSK a iné príjmy)

Košický samosprávny kraj poskytol Agentúre v rokoch 2003 – 2013 dotácie na základe každoročne uzatváranej Zmluvy.
Príjmy od KSK za roky 2003 – 2013 boli vo výške  1 366 307 EUR  (47,78 %  všetkých príjmov).  Z toho 1 182 186,80 EUR sa využilo na spracovanie projektov (86,52% z dotácie KSK) a 184 120,20 EUR na vypracovanie strategických materiálov (13,48 % z dotácie KSK).
Príjmy z projektov spolu boli vo výške 1 375 188  EUR (spolu 48,09 % všetkých príjmov).
Tržby z predaja služieb boli vo výške 118 031 EUR (4,13%).

Zhodnotenie 10 ročnej činnosti Agentúry (2003 – 2013)

Agentúra za obdobie svojej 10 ročnej činnosti vypracovala 66 úspešných projektov prednostne pre Úrad KSK, pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK a pre miestne samosprávy.
 
Dotácia KSK pre Agentúru za 10 rokov (2003 – 2013) bola vo výške 1 366 307 EUR a priniesla do regiónu cez zrealizované projekty súhrnne 30 580 418,80 EUR. 1 euro dotácie prinieslo do regiónu 22,38 EUR.
21 schválených investičných projektov v programovom období 2007 – 2013 prispelo k rekonštrukcii a obnove budov ktoré sú majetkom KSK.

Budúcnosť Agentúry – vychádzajúc z jej 10 ročného pôsobenia.

  • Agentúra je pripravená vo svojom mene podávať projekty najmä neinvestičného charakteru a je schopná ich efektívne implementovať. Agentúra je v súčasnosti odborne pripravená, vie pružne reagovať na požiadavky a je schopná vypracovať, riadiť, implementovať a vyhodnocovať široké spektrum projektov. Ponúka možnosť prípravy projektov pre Úrad KSK, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti a iných klientov, pričom pre schválené projekty je pripravená poskytovať služby externého manažmentu.
  • Agentúra sa okrem vypracovania a realizácie projektov chce podieľať sa na príprave stratégií a koncepcií, aby sa zlepšovalo riadenie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, obcí a iných subjektov.
  • Agentúra chce prispieť k „oživeniu“ Programu KSK Terra Incognita a podieľať sa na jeho riadení a vykonávať funkciu sprostredkovateľského orgánu v rámci dotačného systému Programu Terra Incognita
  • Agentúra je schopná poskytovať poradenstvo a  vzdelávanie pre  Úrad KSK, organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, pre miestne samosprávy.
  • Agentúra sa chce podieľať na medzinárodnej spolupráci tým, že bude realizovať projekty v partnerstve s organizáciami najmä z členských krajín Európskej únie a Ukrajiny.
  • Agentúra chce podporiť rozvoj vidieka v Košickom kraji, hlavne posilňovaním partnerstva medzi aktérmi v miestnych akčných skupinách.