Skip to main content

Košický samosprávny kraj

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.

v spolupráci s partnermi:

Filozofická fakulta UPJŠ, Katedra aplikovanej etiky a Katedra politológie

Teologická fakulta v Košiciach, Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza

pod záštitou predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu

organizujú  odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou

POSILŇOVANIE ĽUDSKÝCH PRÁV V OBLASTI ZAMESTNANOSTI NA SLOVENSKU

  1. november 2016

Miesto konania konferencie: Teologická fakulta, Hlavná 89, Košice

CIEĽ KONFERENCIE

Cieľom konferencie je poukázať na nevyhnutnosť kritickej reflexie súčasných hodnôt v oblasti zamestnanosti a informovať medzinárodnú aj domácu odbornú verejnosť o politicko-filozofických a etických východiskách riešenia nezamestnanosti.

Konferencia je určená pre zástupcov verejnej správy a samosprávy, podnikateľskej sféry, cirkevných inštitúcií, neziskových organizácií, akademickej sféry so záujmom o danú tému.

VEDECKÝ VÝBOR KONFERENCIE

Prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Doc. PhDr. Daniel Dobiáš, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Doc. PhDr. Ľubov Vladyková, PhD., Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD., Teologická fakulta v Košiciach, KU v Ružomberku

Doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD., Teologická fakulta v Košiciach, KU v Ružomberku

Doc. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., Teologická fakulta v Košiciach, KU v Ružomberku

Program konferencie:

8:30 – 9:00 Prezentácia účastníkov

9:00 – 9:15 Otvorenie konferencie, príhovory hostí

9:15 – 10:15 BLOK A: Ekonomická oblasť – Priemysel 4.0 

  • Meniaca sa povaha práce: dôsledky digitalizácie

Ioannis Maghiros, Európska komisia – Spoločné výskumné centrum

10:15 – 10:45 Prestávka na kávu

10:45 – 12:15 BLOK B: Sociálna oblasť – aplikovaná etika, etika starostlivosti 

  • Starostlivá spoločnosť a prečo ju potrebujeme? Sociálne ľudské práva z perspektívy etiky starostlivosti

Adriana Jesenková, Katedra aplikovanej etiky FF UPJŠ v Košiciach

  • Modely, možnosti a stratégie integrácie formálnej a neformálnej starostlivosti do regionálnej politiky – skúsenosť z Talianska

Angela Genova, Univerzita Urbino

12:15 – 13:15  Obed

13:15 – 14:45 BLOK C: Politologická a teologická oblasť 

  • Boj za sociálne práva

Pavol Gojdič,  Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach

  • Sociálny štát v súčasnom konštitucionalizme

Jiří Jirásek, Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

  • Sociálna náuka Cirkvi a jej pohľad na ľudské práva a ochranu ľudskej dôstojnosti

Martin Uhaľ, Inštitút aplikovanej etiky prof. Alexandra Spesza, Teologická fakulta KU

14:45 – 15:00 Prestávka na kávu

15:00 – 16:30 BLOK D: Zodpovedný kapitalizmus  

  • Zodpovedný kapitalizmus

Milan Zelený, Nadácia ZET

  • Panelová diskusia s odborníkmi a podnikateľmi

16:30 – 17:00 Závery konferencie, záverečné slovo

Simultánne tlmočenie je zabezpečené

Zmena programu je vyhradená

Svoj záujem o účasť vyjadríte vyplnením prihlášky

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu medzinárodné vzťahy a zahraničná politika SR.Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.