CLIMADAM

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región.

O PROJEKTE:

Projekt je zameraný na zlepšenie integrity a zodpovednosti verejných inštitúcií na Slovensku a na Ukrajine: participatívne procesy strategického plánovania zahŕňajú širokú verejnosť. Tento prístup, spolu s poskytnutím všetkých dostupných informácií použitých v projekte, zabezpečí, že navrhnuté opatrenia vo výstupe projektu budú efektívnejšie a lacnejšie ako v prípade „centrálneho a direktívneho“ plánovania. Ak verejnosť je informovaná, má dostupné informácie, je možné predísť zlým a drahým riešeniam.

Očakávané výsledky projektu:

 • Vypracované dôležité strategické dokumenty pre región Zakarpatsko a Košický kraj týkajúce sa témy zmeny klímy;
 • Prenos know-how a najlepších postupov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a udržateľnej mobility;
 • Lepšia dostupnosť dôležitých informácií pre širokú verejnosť.
PROJEKT CLIMADAM
DOKUMENTY
VIDEA
FOTOGALÉRIA

CIELE PROJEKTU:

 • lepšie pripraviť prihraničné regióny Ukrajiny a Slovenska na očakávané zmeny klímy vypracovaním adaptačnej stratégie na zmenu klímy pre Zakarpatskú oblasť Ukrajiny a aplikovať ju (adaptačná stratégia pre KSK bola vytvorená) v rámci pilotných aktivít.
 • zvýšiť pripravenosť na zavádzanie účinných opatrení do verejnej dopravy pre mesto Užhorod vypracovaním modelu udržateľnej dopravy, s využitím skúseností z Košického a Prešovského kraja
 • zvýšiť dostupnosť informácií o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a opatreniach na adaptáciu na očakávané zmeny klímy.

AKTIVITY PROJEKTU:

 • Adaptačná stratégia a jej uplatnenie na miestnej úrovni (AS pre Zakarpatský región a Miestna stratégia pre povodie Roňavy)
 • Model udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností Košického kraja
 • Šírenie informácií týkajúcich sa rôznych aspektov adaptácie na klimatickú zmenu a mitigácie

TRVANIE PROJEKTU:

25.9.2020 – 30.4.2024 (trvanie aktivít závisí od míľnikov)

ĎALŠIE INFORMÁCIE:

Kód projektu:

GGC01008

 

Podpora projektu:

 1. Projekt je podporený z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Programová oblasť: GGC – Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť.

Výstup programu: GGC_OTC3 – Zlepšenie SK-UA inštitucionálnej spolupráce

Koneční príjemcovia:

 • Vďaka stratégiám budú rozhodovači na regionálnej a miestnej úrovni pripravení na ďalšie kroky. Strategické plánovanie poskytne príležitosť systematicky a efektívnejšie reagovať v oblasti očakávanej (ale aj súčasnej) zmeny klímy.
 • Výskumníci získajú nové informácie zo zahraničia (susedného regiónu). Môžu tiež poskytnúť analytické vstupy do pripravovaných dokumentov a tiež dostanú príležitosť na pokračovanie a vývoj vo výskume.
 • Široká verejnosť získa možnosť podieľať sa na strategickom plánovaní a dostávať nové informácie, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní na osobnej úrovni (niektoré typy adaptácie sú možné „doma“) a pri ovplyvňovaní rozhodnutí na miestnej úrovni.

Projektoví partneri:

 • Vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (SK)Partner 1: Oddelenie mestského rozvoja a architektúry (UA)Partner 2: Košický samosprávny kraj (SK)Partner 3: Zakarpatská regionálna štátna správa (UA)Partner 4: Inštitút rozvoja karpatského regiónu (UA)

ČLÁNKY K PROJEKTU:

PARTNERI PROJEKTU:

KLIMATICKA ZMENA A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
KULTÚRNE DEDIČSTVO A KREATÍVNY PRIEMYSEL
VZDELÁVANIE A BUDOVANIE KAPACÍT
SOCIÁLNE A ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE
UDRŽATEĽNÁ MOBILITA A CESTOVNÝ RUCH
BLOG | NOVINKY | ČLÁNKY K PROJEKTOM