Skip to main content

Žiaci SPŠ elektrotechnickej v Košiciach sa už vzdelávajú v zrekonštruovaných učebniach

Budúcim elektrotechnikom poslúžia štyri zrekonštruované učebne. Ďalším štyrom triedam pribudlo nové vybavenie pre výučbu odborných predmetov. Notebooky, vizualizéry, interaktívne tabule aj špeciálne meracie stoly pripravia do praxe absolventov o čosi lepšie než doposiaľ.

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. prispela svojou troškou k úspešnej realizácii projektu Učíme sa praxou financovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu. Od roku 2018 externe manažovala tento projekt až k jeho úspešnému ukončeniu v tomto roku. Od školského roku 2021/2022 sa škola a žiaci môžu tešiť zo zrekonštruovaných priestorov učební vybavených modernou technológiou.

Nové aj renovované priestory na druhej najväčšej strednej škole v Košickom kraji sa stali súčasťou Centra odborného vzdelávania a prípravy pre automatizáciu, elektrotechniku a informačné technológie, ktoré ponúkajú možnosti špeciálnej odbornej prípravy i ďalším stredným školám v pôsobnosti župy.

riaditel skoly
modernizacia ucebni

„Učebne sme vybavili novými notebookmi, tlačiarňami, vizualizérmi, interaktívnymi tabuľami aj špeciálnymi meracími stolmi, ktoré slúžia na vyučovanie predmetu elektrotechnické meranie a elektrotechnika,“ informoval riaditeľ Strednej  priemyselnej školy elektrotechnickej v Košiciach Štefan Krištín.

 

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument Slovenskej republiky pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.