Skip to main content

Rieka Tisa je naša druhá najvodnatejšia rieka. Vlieva sa do Dunaja a tvorí hranicu medzi nami a Maďarskom. Zastáva nenahraditeľnú funkciu v riečnej štruktúre východného Slovenska. Tvorí hlavný článok tzv. povodia Tisy (Slovensko má takéto povodia tri). A na ňu spolu s Dunajom je zameraný environmentálny projekt Tid(y)Up, v ktorom sme spolu so Slovenským vodohospodárskym podnikom partnermi. Hlavnou aktivitou bude čistenie Tisy a jej prítokov od plastov, pričom na území košického kraja sa bude čistiť úsek rieky Bodrog.

Seminár zameraný na mikroplasty sa konal dňa 4. novembra 2020 a zúčastnilo sa ho 33 účastníkov, medzi ktorými boli prevažne vedeckí pracovníci z univerzít. Šlo o odborníkov z Univerzity Nový Sad či Inštitútu oceánológie z Bulharska. Vyjadriť svoj online postoj prišli aj členovia Inštitútu odpadového hospodárstva vo Viedni a iné významné vodohospodárske inštitúcie.

Každý partner odprezentoval za svoju krajinu výskum v oblasti znečistenia riek z hľadiska výskytu mikroplastov v riekach (spôsoby zbierania vzoriek, aké typy mikroplastov sa našli v riekach a pod.), a ich doterajšie výsledky. Alarmujúce je zistenie, že na Slovensku sa výskum v tejto oblasti nerealizuje. Podobne šokujúce boli aj prezentované štúdie vedcov o dopade spomenutých mikroplastov na ľudský organizmus, ktorým sa, žiaľbohu, dnes už vyhnúť nedá, keďže odpad v podobe plastu je bežnou súčasťou riek a morí.

V diskusii s odborníkmi sa partneri zhodli na tom, že v rámci projektu Tid(y)Up pošle každý projektový partner vzorky vody z Dunaja a jeho prítoku Tisy do 2 centralizovaných laboratórií – do Inštitútu odpadového hospodárstva vo Viedni alebo do laboratória v Maďarsku. Dôvodom je potreba aplikovať ten istý systém a metodiku pri analýze týchto vzoriek. Druhým, smutnejším dôvodom je, že v niektorých partnerských krajinách stále absentujú laboratória tohto typu.

Dňa 5. novembra 2020 sa v Budapešti konala medzinárodná online konferencia, počas ktorej bol projekt Tid(y)Up oficiálne predstavený. Predmetom záujmu bola rieka Dunaj a jej prítoky. Keďže hovoríme o „medzinárodnej“ rieke, do projektu sa okrem Slovenska zapojilo ďalších šesť krajín – Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko, Rakúsko, Srbsko a Ukrajina.

Na konferencii partneri z Maďarska, ale aj rôzni zahraniční účastníci, prezentovali svoje znalosti v oblasti čistenia riek. Nakoľko jeden partner z Maďarska má s týmto dlhoročné skúsenosti, dozvedeli sme sa viac o súťaži nazvanej „The Plastic Cup“, ktorú organizujú už niekoľko rokov a účastníci z rôznych krajín si najskôr z vyzbieraného odpadu postavia plavidlá, na ktorých zbierajú odpad. Vyhráva to plavidlo, ktoré vyzbiera najviac odpadu.

Slovensko na seminári o mikroplastoch reprezentoval okrem Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. aj Michal Kirchner a Jarmila Makovinská z Výskumného ústavu vodného hospodárstva, Zuzana Hiklová za Slovenský vodohospodársky podnik,a.s. (SVP, a.s.) a za Odštepný závod Košice Štefánia Viszlaiová a Mária Vágašiová.

Sme radi, že sa opäť naskytla možnosť angažovania sa na medzinárodnom projekte zameranom na znižovanie znečistenia riek. Svojou participáciou dúfame, že dopomôžeme k zlepšeniu stavu rieky Tisa a jej prítokov, a že sa budeme podieľať na dlhodobých a efektívnych riešeniach ovplyvňujúcich jej budúcnosť a čistotu.
Krátky zostrih z konferencie Save our Rivers k projektu Tid(Y)Up: