Skip to main content

SÚŤAŽ VODA NAD ZLATO
V polovici januára bol vyhlásený prvý ročník súťaže Voda nad zlato. V nasledujúcich týždňoch môžu študenti z kraja nominovať konkrétnu situáciu, ktorá sa týka napríklad zadržiavania a úspor vody, prevencii sucha či povodniam.

Súťaž VODA NAD ZLATO sa realizuje v rámci Programu obnovy krajiny a jej hlavnou ambíciou je podporiť mladých ľudí, ktorých rastúce obavy zo zmien klímy podnietili k organizovaniu klimatických protestov aj v Košickom kraji. Ako potvrdzujú informácie z médií, prejavy extrémneho počasia sa vyskytujú čoraz častejšie.

Vďaka súťaži môžu vzniknúť inšpiratívne riešenia problémov hospodárenia s vodou. Vítané sú návrhy ako dosiahnuť úsporu vody a ako dať do povedomia efektívne riešenia nakladania s vodou. Nápady študentov by mohli zmeniť pohľad samospráv, škôl, úradníkov aj širokej verejnosti na udržateľné a zodpovedné spôsoby vodného hospodárstva.

 

Do súťaže sa môžete zapojiť:

– ak ste študentský kolektív zo strednej školy v Košickom kraji (max. 6 študentov pod vedením pedagóga; pedagóg/pedagogička, ktorý/á vedie študentský kolektív sa medzi členov kolektívu nezarátava);

– ak Váš súťažný návrh  bude riešiť jeden alebo viacero z nižšie uvedených problémov, alebo ak Váš návrh  súvisí so zmenou klímy všeobecnejšie;

– ak zašlete súťažný návrh v termíne do 30. marca 2020 (uzávierka súťaže).

 

 

V súťažnom návrhu môžete navrhnúť riešenia vo forme jednoduchých štúdií, alebo konkrétnych návrhov, ktoré pomôžu:

– nájsť konkrétne inovatívne riešenia ako zadržať (zachytiť) dažďovú vodu  (zo striech, ciest, chodníkov, parkovísk), ktorá najčastejšie odteká do kanalizácie bez úžitku a v čase sucha v prostredí chýba;

– zvýšiť využitie zachytenej dažďovej vody ako adekvátnu náhradu za pitnú vodu napr. pri praní, zavlažovaní, splachovaní toaliet a pod.;

– zvýšiť a zefektívniť čistenie odpadových vôd najmä v menších obciach alebo individuálnych budovách;

– zvýšiť zastúpenie zelene v našich sídlach (stromy, kry, zelené steny a pod.) a vytvorenie inovatívnych riešení, ako nechať dažďovú vodu stromom i vegetácii.;

– zvýšiť zastúpenie zelene, mokradí a vodných plôch vo voľnej a urbánnej krajine a  zabezpečiť ich optimálne rozmiestnenie;

– zmierňovať dopad zmeny klímy, aby čoraz častejšie extrémne prejavy počasia mali čo najmenší negatívny vplyv.

 

Návrhy na riešenie problémov, ktoré súvisia so zmenou klímy, môžu byť významným príspevkom k realizácii konkrétnych opatrení a v podstatnej miere môžu prispieť k zvýšeniu povedomia o zmene klímy.

 

Harmonogram súťaže „Voda nad zlato“

– Od vyhlásenia do 30. 03. 2020: vypracovanie  súťažných návrhov „Voda nad zlato“

– 30. 03. 2020, 16:00: uzávierka odovzdania súťažných návrhov

– 15. 05. 2020, posúdenie podaných návrhov  do súťaže  porotou

– 05. 06. 2020 záverečná prezentácia súťažných návrhov pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia (miesto konania záverečnej prezentácie bude určené)

– 05. 06. 2020 vyhlásenie víťazov súťaže „Voda nad zlato“ a odovzdanie cien

 

Do finále postupujú všetky riešenia od tímov, ktoré budú prezentovať pred odbornou porotou. Najlepší študentský tím získa cenu v hodnote 1 500 eur. Druhé miesto bude odmenené sumou 1 000 eur a tretie miesto bude ocenené finančnou odmenou v hodnote 500 eur.

Viac informácií o súťaži Voda nad zlato získate u sprostredkovateľskej organizácie súťaže – Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. alebo na webových stránkach www.arr.sk.

 

Informácie o súťaži na webe Košického samosprávneho kraja (vrátane brožúrky a plagátu) 

 

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo upraviť alebo pozmeniť harmonogram súťaže Voda nad zlato.