Skip to main content

PROJEKT CLIMADAM: SEMINÁR O INTEGROVANEJ OCHRANE POVODIA RIEKY ROŇAVA

Pomenovanie príčin, ale hlavne identifikácia riešení, je cieľom vypracovania Komplexnej štúdie integrovanej ochrany povodia Roňavy.

Roňava je neveľká rieka prameniaca v Slanských vrchoch, ktorá vteká do Východoslovenskej nížiny a vlieva sa do Bodrogu pri obci Borša.

Zhruba na „polceste“ preteká cez Michaľany, kde sa nachádza vodomerná stanica. V čase sucha je vodný stav nameraný v tejto vodomernej stanici 15 cm. Niekoľkokrát za rok vodný stav prekročí 200 cm, čo v tomto prípade znamená vyhlásenie povodňovej aktivity. Stáva sa to tak často, že na mieste je otázka, čo je toho príčinou.

Pomenovanie príčin, ale hlavne identifikácia riešení, je cieľom vypracovania Komplexnej štúdie integrovanej ochrany povodia Roňavy. V súčasnosti sa začína pracovať na tejto štúdii.

Diskusia, informovanie o vypracovaní štúdie, ale aj ďalšie témy boli obsahom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 8.6.2021 v Michaľanoch.

Komplexnú štúdiu integrovanej ochrany povodia Roňavy predstavil Jaroslav Tešliar, ktorý koordinuje jej prípravu.

Zámerom pre vypracovanie komplexnej štúdie „Naša Roňava“ je rozpracovať návrhy a riešenia pre adaptáciu na zmenu klímy na miestnej úrovni, znížiť hrozby povodní z extrémnych zrážok ktoré aj zmenou klímy sa vyskytujú čoraz častejšie, zapojiť miestnych obyvateľov, aby problémy súvisiace so zmenou klímy sa stali vecou verejnou, ktorých riešenie prispeje k zlepšeniu ich života, k zvýšenej bezpečnosti a k ochrane biodiverzity a návrh pilotných aktivít s podpornou dokumentáciou.

Ďalšie prezentácie mali za cieľ poskytnúť sprievodné doplňujúce informácie, ale aj podnety na diskusiu. Poskytnutá bola informácia o očakávanej klimatickej zmene, ktorá pochádza z Adaptačnej stratégie na nepriaznivé dôsledky klimatickej zmeny v KSK.

Michal Kravčík odprezentoval Plán vodnej rady pre povodie rieky Roňava. Zaujímavým, niekedy opomínaným aspektom je vplyv vody na ekonomiku, teda ako chýbajúca voda negatívne ovplyvňuje miestnu ekonomiku.

Navrhnuté sú viaceré typy opatrení, napríklad obnova výsadby stromov, zachovanie semenáčov, podpora zakladania lesných škôlok; zachytávanie vody stekajúcej z lesa, lesného porastu – malé vodné nádrže, chovné rybníky; odrážky na lesných cestách so vsakovacími jamami, vsakovacie pásy; opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody v lese.

Jaroslav Štefanko vysvetlil prínos pozemkových úprav pre zvýšenie biodiverzity v obci Nový Ruskov.

Úspešne ukončené pozemkové úpravy vytvoria priestor pre realizáciu miestneho územného systému ekologickej stability, teda pre výsadbu vetrolamov a ďalších vegetačných prvkov v krajine.

Pokiaľ by pozemkové úpravy boli len o scelení pozemkov, tak v prírode ich prínos by bol v podstate neviditeľný.

Súčasťou prípravy štúdie je aj prieskum medzi obyvateľmi povodia Roňavy, ktorý koordinuje sociologička Gizela Brutovská. Časť prieskumu sa uskutočnila priamo na stretnutí.

V rámci diskusie sa vyjadrili viacerí obyvatelia povodia na tému povodní. Niektoré odpovede poskytli priamo zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorí boli prítomní na stretnutí.

FOTKY Z PODUJATIA:

POZVÁNKA NA STRETNUTIE:

Projekt CLIMADAM je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.

CLIMADAM – Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región

Kód projektu: GGC01008