Skip to main content

Masívne znečistenie vodných tokov tečúcich v blízkosti segregovaných komunít, cezhraničné znečistenie, najmä v období zvýšenej hladiny vody a pretrvávajúce nedostatočné povedomie o tom, že odpad do vodných tokov nepatrí sú z pohľadu SVP Trebišov vnímané ako najväčšie problémy s odpadom v riekach. Podľa Okresného úradu ŽP Trebišov je hlavným problémom takisto nízka informovanosť obyvateľov o systéme odpadového hospodárstva v kraji.

Ako minimalizovať množstvo odpadu v prírode?

Pozvaní zástupcovia organizácií, inštitúcií a obcí sa na stretnutí v Borši zaoberali otázkou zníženia množstva odpadu pri riekach (vodných tokoch). Zhodujú sa, že na zlepšenie povedomia o znečistení prostredia sa dá ísť dvomi spôsobmi:

cez školy (edukáciou detí)
a cez miestne samosprávy (z pozície starostu)

Ďalšie možnosti:

a) zaviesť triedený zber odpadu na školách, vzdelávať deti v ochrane životného prostredia, separácii odpadu, spustiť súťaž medzi miestnymi školami, ktoré vytriedia najviac odpadu, zbierať odpad mimo škôl počas „Dňa Zeme“

b) zaviesť zberné nádoby na šatstvo, spustiť súťaž „Triedi celá rodina“ (ktorá rodina vytriedi najviac odpadu) budovať zberné dvory v obciach, zriadiť obecné kompostoviská

Všeobecné návrhy na minimalizáciu odpadu:

používanie vlastnej nákupnej tašky, fliaš
nakupovanie v bezobalových predajniach
zvážiť nákup nepotrebných vecí a potravín, aby sa neprodukoval ďalší odpad
nákup vecí v ekologických obaloch
v obciach likvidácia biologického odpadu, v domácnostiach záhrada, spaľovanie

Ladislav Stupák, Save Nature by Čivas

Ing. Eva Kolesárová, riaditeľka SVP, odštepný závod Trebišov

Pokračovanie čistenia rieky Bodrog

  1. Všetci sa zhodli na tom, že v čistení Bodrogu od odpadu je potrebné pokračovať. Počas diskusie padol návrh, aby sa čistenie vykonávalo dvakrát ročne. Brehy by sa mohli čistiť v zime a odpad z vody by sa mohol zbierať na jar alebo na jeseň. Väčšina prítomných sa zhodla na tom, že jeseň by bola lepšia.
  2. Účastníci stretnutia sa tiež zhodli na tom, že do čistenia je potrebné zapojiť miestne školy, aby sa zmenilo myslenie/nastavenie miestnych detí a aby sa zvýšilo povedomie o separovaní odpadu v miestnych samosprávach.
  3. Pomôcť by mohlo vybudovanie zberných dvorov v obciach tak, aby obyvatelia nevynášali odpad do prírody.
  4. Slovenský vodohospodársky podnik a mimovládna organizácia Save Nature by Čivas sa počas okrúhleho stola dohodli na ďalšej spolupráci pri zbere odpadu z riek a prírody.

Ďalšie postrehy:

Rieka tečie extravilánom obce a tým, že ju (aj s odpadom) nemajú obyvatelia denne na očiach to pre nich nepredstavuje problém
Odvoz nadbytočného odpadu je nákladný a obce naň nemajú dostatok financií
Nádoby na zálohovacie fľaše by mohli byť umiestnené na obecných úradoch, pretože v menších obciach predajne nemajú zálohovacie automaty
Cezhraničné znečistenie rieky musí byť koordinované v spolupráci s Ukrajinou a tá by mala zlepšiť odpadové hospodárstvo

Veríme, že rozbehnuté spolupráce prispejú k čistejším riekam (nielen) na východnom Slovensku. Prostredie na život máme len jedno a preto dúfame, že spoločnými silami sa nám bude dariť si ho chrániť.

Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia obcí Zemplín, Ladmovce, Svätá Mária, Viničky, Borša, predstavitelia Chránenej krajinnej oblasti Latorica, Okresného úradu Životného prostredia Trebišov, Save Nature by Čivas a Slovenský vodohospodársky podnik – odštepný závod Trebišov.

Henrieta Kiraľvargová, ARR Košice

Účastníci stretnutia regionálneho okrúhleho stola v rámci projektu Tid(y)Up

Ján Zambori, OÚ ŽP Trebišov

Diskusia pri stole

Projekt Tid(y)Up je medzinárodný environmentálny projekt pod vedením hlavného partnera z Maďarska, kde sa v spolupráci s ostatnými zahraničnými partnermi snažíme znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa (rieka Bodrog je jej prítokom) a dolnom úseku rieky Dunaj.

#dtptidyup #interregtidyup