Skip to main content

Dostupnosť Košického regiónu sa zlepšuje otváraním nových cezhraničných cestných priechodov, aj na hranici s Maďarskom.

Dňa 27.08.2013 sa uskutočnilo slávnostné odovzdanie cezhraničného cestného prepojenia  medzi Obcami Veľké Trakany (SR) a Zemplénagárd (Maďarsko). Po niekoľkoročnej snahe partnerov z oboch strán hranice sa občania dočkali kvalitného cestného spojenia a zlepšenia dopravnej dostupnosti, čo prispeje k skvalitneniu života miestnych občanov. Obyvateľom susedných obcí sa cesta za priateľmi, rodinou, kultúrnymi a športovými podujatiami ale aj rekreáciou a podnikateľskými možnosťami skráti z pôvodných 28 km na 3 km.

 

Prepojenie obcí bolo zrealizované v rámci projektu „Cestné prepojenie Zemplénagárd – Veľké Trakany“, ktorý bol podporený v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 sumou takmer 1,8 mil. EUR (z Európskeho fondu regionálneho rozvoja).

 

Manažment projektu zabezpečila Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. Projekt sa tak zaradil do série úspešne zrealizovaných projektov cezhraničných cestných spojení, pre ktoré naša Agentúra zabezpečovala manažment (v minulosti to boli projekty „Hollóháza – Skároš výstavba spojnice“ a „Streda nad Bodrogom – Karos stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy“). Veríme, že najbližšie týždne sa uvedený  zoznam ukončených projektov obohatí aj o projekt „Výstavba spojovacej cesty Kéked – Trstené n/Hornádom“ na ktorom sa realizujú ukončovacie práce.