Skip to main content
Odborná konferencia na tému začleňovania globálnych hrozieb s významným lokálnym dosahom, do spoločného SK-UA cezhraničného plánovacieho procesu sa uskutoční 25. apríla 2017 v Košiciach

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, Karpatský rozvojový inštitút, Košice, Technická univerzita v Košiciach, a Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce TRANSCARPATHIA Zakarpatskej oblastnej rady, Užhorod

Vás pozývajú na záverečnú konferenciu projektu „Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia“ (ZIP), Nové prístupy k plánovaniu vo svetle pripravenosti na lokálne dopady globálnych hrozieb/trendov, ktorá sa uskutoční

  1. apríla 2017 (utorok) od 8:00 hod. v priestoroch Eco friendly Hotela Dália Löfflerova 1, Košice

Cieľom konferencie je predstaviť výstupy, ktoré boli vypracované spoločne v spolupráci SK a UA odborníkov v plánovaní a príbuzných odborov, v oblasti začleňovania globálnych hrozieb s významným lokálnym dosahom, do spoločného SK-UA cezhraničného plánovacieho procesu.

Konferencia je prioritne určená všetkým:

  • ktorí sa priamo podieľajú na plánovaní rozvoja územia, resp. aplikujú jeho výstupy na Východnom Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny
  • odborníkom, ktorý sa zaujímajú o inovatívny prístup k regionálnemu a lokálnemu plánovaniu

Program konferencie:

08:00 – 09:00 Registrácia účastníkov

09:00 – 09:15 Otvorenie

09:15 – 09:30 Globálne hrozby a adaptívne plánovanie – metodika adaptívneho plánovania Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút (KRI), Košice

09:30 – 09:50 Odolnosť prihraničného SK-UA územia voči lokálnym dopadom globálnych hrozieb – vyhodnotenie a stratégia adaptácie Monika Šiserová, Oto Hudec, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v

Košiciach; Vasyl Papp, Mukačevská štátna univerzita

09:50 – 10:10 Ako reagovať na dopady zmeny klímy – spoločná adaptačná stratégia na zmenu klímy SK-UA prihraničného územia Michal Schvalb, KRI, Košice; Iurii Shpontak, Zakarpatská štátna oblastná

administratíva

10:10 – 10:30 Správne adaptívne rozhodovanie na príklade zmeny klímy – nástroje a možnosti samospráv Alena Kozlayová, KRI, Košice

10:30 – 11:00 Organizovanie a riadenie odolnosti – porovnávacia štúdia inštitucionálnych kapacít, riadenia a adaptácie na zmenu klímy v Poľsku a Nórsku Jørn Holm-Hansen, Nórsky Inštitút pre urbánny a regionálny výskum (NIBR),

Oslo

11:00 – 11:20 Prestávka

11:20 – 11:30 Zhodnotenie zohľadnenia prvkov SK-UA spolupráce a globálnych hrozieb v plánovacom rámci a v lokálnych plánovacích dokumentoch Alena Kučeravcová, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja (ARR) Košice;

Zuzana Záborská, KRI, Košice; Yurii Guzinec, Zakarpatská oblastná rada

11:30 – 12:00 Aktuálne výzvy pre spoločné SK-UA územné plánovanie Anna Mareková, Košický samosprávny kraj; Mykola Piguliak, Zakarpatská štátna oblastná administratíva

12:00 – 12:20 Plánovanie pre zníženie emisií CO2 – výzvy pre územné plánovanie a plánovanie dopravy v regionálnom kontexte Gro Sandkjær Hanssen, NIBR, Oslo

12:20 – 12:30 Platforma ZIP pre spoluprácu odborných inštitúcií a verejnej správy v cezhraničnom SK-UA plánovaní Jaroslav Tešliar, ARR, Košice; Dankanych Mykhaylo, Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce „Transcarpathia“

12:30 – 12:45 Prehľad výstupov projektu ZIP a ich ďalšia využiteľnosť v praxi Ján Dzurdženík, ARR, Košice

12:45 – 13:30 Diskusia a záver konferencie

13:30 – 14:00 Tlačová beseda

13:30 – 15:30 Obed – Priestor pre neformálnu diskusiu a individuálne diskusie účastníkov konferencie

Facilitácia konferencie: Oto Hudec, Ekonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Účasť na konferencii je bezplatná. Cestovné náklady si každý účastník hradí sám.

Rokovacie jazyky: slovenský, ukrajinský a anglický. Zabezpečené bude simultánne tlmočenie SK-UA a konzekutívne tlmočenie z angličtiny do slovenčiny.

Počet miest je limitovaný. Svoj záujem o účasť na záverečnej konferencii prosíme potvrďte vyplnením záväznej prihlášky na nasledujúcej adrese:

Počet miest je limitovaný. Svoj záujem o účasť na záverečnej konferencii prosíme potvrďte vyplnením záväznej prihlášky na nasledujúcej adrese:

Kontaktná osoba: Mgr. Michal Schvalb, kri@kri.sk, 055/799 49 20

 

Projekt ZIP je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR Slovenskej republiky

www.eeagrants.sk; Číslo Projektu: CBC01010; Číslo programu: SK08

Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou

 

Projektu Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia (ZIP) je realizovaný v partnerstve inštitúcií: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, Karpatský rozvojový inštitút Košice,

Technická univerzita v Košiciach, Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce TRANSCARPATHIA Zakarpatskej oblastnej rady, Užhorod, Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho plánovania /Univerzita

aplikovaných vied, Oslo a Akershus, Samospráva Sør-Varanger, Košický samosprávny kraj, asociovaný partner, Zakarpatská oblastná štátna administratíva, asociovaný partner.