Zmena klímy sa často vníma ako globálny nezvratný jav, ktorý z miestnej a z regionálnej úrovne nemôžeme ovplyvniť. Aj keď pozorujeme čoraz frekventovanejšie výkyvy počasia a uvedomujeme si túto pálčivú situáciu, vo väčšine prípadov nevieme, ako postupovať, aby sme ako jednotlivci prispeli k zmierneniu tohto problému.

Na problematiku klimatickej zmeny a jej zmiernenie reaguje náš nový projekt CLIMADAM, ktorý vznikol v rámci cezhraničnej spolupráce s Ukrajinou. Projekt je cielený na posilnenie slovensko-ukrajinskej inštitucionálnej spolupráce.

Špecifikum projektu je to, že vypracovanie projektových výstupov bude založený zdola, (participáciou zainteresovaných) a preto participatívne procesy strategického plánovania zahŕňajú aj širokú verejnosť. Veríme, že tento prístup zabezpečí, že navrhnuté opatrenia vo výstupe projektu budú efektívnejšie a lacnejšie ako v prípade „centrálneho a direktívneho“ plánovania.

Prvé kroky v tomto projekte odštartoval online kick-off meeting, ktorý sa uskutočnil 27.januára 2021. Okrem ARR sa tohto projektového stretnutia zúčastnil aj náš tradičný partner KSK (Košický samosprávny kraj).
Projektoví partneri za Ukrajinu sú Zakarpatská regionálna štátna správa, Inštitút rozvoja karpatského regiónu a Oddelenie mestského rozvoja a architektúry.

Hlavné aktivity projektu

Adaptačná stratégia a jej uplatnenie na miestnej úrovni

Prvou projektovou aktivitou bude vypracovanie zoznamu opatrení na zníženie vplyvu človeka na zmenu klímy, čomu predchádza zber, vizualizácia a analýza údajov v Zakarpatskej oblasti. Takisto bude vytvorená analýza častých príčin povodní rieky Roňava, ich vplyvov na ohrozenie majetku a ľudské životy.

V tomto kroku budú tiež navrhnuté biotechnické opatrenia v povodí, ktoré prispejú k revitalizácii životného prostredia v Užhorode. Počas tejto projektovej aktivity chceme zapojiť miestnych občanov do rozvoja a do implementácie opatrení v rámci tzv. „vodných rád.“

Vodná rada je zoskupenie predstaviteľov obecných, mestských, regionálnych samospráv, orgánov štátnej správy,  podnikateľov, aktivistov, dobrovoľníkov a verejnosti, ktorí majú za úlohu formovať víziu integrovanej ochrany vôd v jednotlivých okresoch kraja.

Model udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností Košického kraja

Ďalšou dôležitou aktivitou bude prepojenie verejnej dopravy v Zakarpatskej oblasti na Ukrajine s Integrovanou hromadnou dopravou v Košickom regióne a vypracovanie koncepcie modelu dopravy v Užhorode. Významným výstupom tohto plánu je zníženie emisií skleníkových plynov zredukovaním individuálnej dopravy, aby ľudia boli motivovaní používať verejnú dopravu namiesto svojich osobných automobilov.

Šírenie informácií týkajúcich sa rôznych aspektov adaptácie na klimatickú zmenu a mitigácie

V tejto aktivite chceme zvýšiť dostupnosť informácií verejnosti o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a opatreniach na adaptáciu na očakávané zmeny klímy.

Zmena klímy si vyžaduje systémový prístup zo strany verejných inštitúcií. Existuje iba jedna cesta, ktorou musíme ísť – zahájiť proces pozitívnej zmeny v riadení našich regiónov, ich prírodných a ľudských zdrojov. Veríme, že aj tento projekt napomôže k zmierneniu následkov klimatickej zmeny na regionálnej úrovni, ale vyžaduje si to zapojenie každého jedného z nás.

Viac o projekte: https://www.arr.sk/climadam-projekt-arr-kosice/ 

Leave a Reply