Skip to main content

Dňa 9.10.2013 sa v Bruseli uskutočnilo politické fórum organizované v rámci projektu COGITA

Zodpovedné správanie sa podnikov je dôležité zvlášť vtedy, keď subjekty súkromného sektora poskytujú verejné služby. Pomoc pri zmierňovaní sociálnych vplyvov vrátane straty pracovných miest je súčasťou spoločenskej zodpovednosti podnikov. CSR ponúka súbor hodnôt, na ktorých je možné budovať súdržnejšiu spoločnosť.
Spoločenská zodpovednosť firiem je téma, ktorá je v Košickom kraji, ale aj na Slovensku stále považovaná za novú a neprebádanú. Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. sa pred troma rokmi zapojila do projektu COGITA – spoločenská a environmentálna zodpovednosť prostredníctvom verejnej politiky, ktorého cieľom bolo zvýšenie povedomie o  spoločenskej zodpovednosti firiem a zlepšenie verejnej politiky na podporu zavádzania konceptu spoločenskej zodpovednosti (CSR) v malých a stredných podnikoch s cieľom podporovať zodpovedný a trvalo udržateľný regionálny rozvoj a rast.
Po takmer troch rokoch úspešnej medziregionálnej spolupráce v rámci 13 krajín Európskej únie predkladáme výstupy projektu. Výstupy pre orgány verejnej správy, ale aj pre všetkých tých, ktorých téma spoločenskej zodpovednosti oslovuje, a chcú prispieť k podpore zavadzania spoločenskej zodpovednosti v malých a stredných podnikoch.

Nasledovné výstupy sú výsledkom spoločného úsilia 13 partnerov projektu ako aj kľúčových zainteresovaných inštitúcií, podnikateľských subjektov a verejnej správy Košického samosprávneho kraja. Nech sú Vám výstupy projektu inšpiratívnym čítaním a bližším spoznávaním konceptu spoločenskej zodpovednosti o možných iniciatívach a nech sú Vám inšpiráciou k zodpovedným aktivitám vo vašej organizácii, firme a regióne.