Skip to main content

DAŽĎOVÉ ZÁHRADY NA STREDNÝCH ŠKOLÁCH V KOŠICKOM KRAJI

Klimatická zmena je pre nás už bohužiaľ realitou.
Dlhotrvajúce sucho či povodne sú čoraz frekventovanejšie a preto je potrebné hľadať spôsoby k zmierneniu týchto častých výkyvov.

Existuje aj pomerne jednoduchý a prirodzený spôsob, ako prispieť k zmierneniu výkyvov počasia zadržaním povrchovo odtekajúcej vody zo zrážok pomocou tzv. dažďových záhrad. Ide o vodozádržné opatrenie, ktoré je efektívne a finančne nenáročné.

Dobrovoľnícke centrum Košického kraja a študenti stredných škôl Košického kraja z finančnej podpory Košického samosprávneho kraja (KSK) v priebehu rokov 2019 a 2020 zrealizovali 15 dažďových záhrad v areáloch škôl. Zakladanie dažďových záhrad nie je ojedinelou akciou na zmiernenie zmeny klímy.

Zastupiteľstvo KSK v októbri 2018 schválilo Program obnovy krajiny ako dlhodobú stratégiu na revitalizáciu krajiny. Cieľom Programu je zmeniť prístup pri obhospodarovaní lesnej a poľnohospodársky využívanej krajiny, ako aj urbánnej krajiny a umožniť vznik vodozádržných opatrení tak, aby podstatná časť dažďovej vody mohla byť zadržaná v krajine. Na podporu realizácie konkrétnych krokov KSK v tomto Programe vyčlenilo zo svojho rozpočtu 100 tis. EUR.

Princíp fungovania dažďovej záhrady je pomerne jednoduchý. Upravená priehlbina, doplnená vhodným materiálom slúži na zber dažďovej vody z pevných plôch – zo striech. Takto zadržaná voda, ktorá by inak odtiekla kanalizáciou, približne 2/3 privedenej vody zo striech prirodzene vsiakne do podložia a 1/3 sa vyparí. Dažďová záhrada dokáže zvýšiť vlhkosť vzduchu v bezprostrednom okolí a znížiť teplotu.

Ako uvádza predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka, „Cieľom týchto opatrení je, aby dažďová voda neodtekala bez úžitku, ale ostala v areáli školy. Aj takýmto spôsobom sa snažíme študentov učiť, aké dôležité je pristupovať k nášmu životnému prostrediu šetrne.“

Dažďové záhrady realizované na školách v pôsobnosti KSK:

Prezentácia obsahuje kompletný zoznam škôl, kde boli zrealizované dažďové záhrady. Informácie o dažďových záhradách nájdete aj na stránke Košického samosprávneho kraja.

V rámci Programu obnovy krajiny boli v roku 2020 zrealizované ďalšie vodozádržné opatrenia. V spolupráci s členmi šiestich vodných rád na území kraja bolo identifikovaných šesť území (čiastkových mikropovodí), v ktorých sú problémy pri odtoku dažďovej vody z prívalových zrážok. Pre tieto územia sú spracovávané štúdie na revitalizáciu s návrhom vodozádržných opatrení.