Skip to main content

Zvýšili sme svoju profesionalitu pre úspešné riadenie projektov tým, že 5 zamestnanci získali certifikát pre projektové riadenie.

Vzdelávanie a následná certifikácia bola súčasťou projektu „KREAREG – KREAtívny Košický REGión“, ktorého realizácia bola úspešne ukončené k 31.5.2013. 5 projektoví manažéri získali medzinárodne uznávaný certifikát PMA:

  • 1 certifikát na úrovni  IPMA® stupeň B – Certifikovaný manažér komplexných projektov
  • 4 certifikáty IPMA® stupeň C – Certifikovaný projektový manažér.

Certifikáty vydala Slovenská spoločnosť pre projektové riadenie (www.sppr.sk) ktorá je členom medzinárodnej asociácie projektového riadenia (IPMA – International Project Management Association).

Projektové riadenie je súhrn všeobecných spôsobilostí, odborných vedomostí a zručností, metód a nástrojov, používaných na riadenie projektu.  Projektové riadenie však neznamená „len“ dobre plánovať, organizovať, kontrolovať podľa „šablóny“. Je potrebné zdôrazniť, že každý projekt je svojim spôsobom jedinečný, kde okrem zásad je nevyhnutné rozpoznať špecifiká miestnych a regionálnych podmienok, určiť pre koho pracujeme, tak aby projekt klient prijal za svoj, aby bol „šitý“ na mieru a aby sme mali jasno, čo chceme dosiahnuť jeho realizáciou.

Získanie certifikátov zo spôsobilosti a zručnosti pre projektové riadenie nám pomohlo zjednotiť sa v projektovej „reči“, pomohlo nám identifikovať chyby, ktorých sa dopúšťame a nájsť prostriedky na lepšie a profesionálnejšie riadenie  projektov. Tým sú vytvorené predpoklady, že sa vyvarujeme chýb pri riadení projektov a budeme úspešnejší. A s nami tí, pre ktorých pracujeme.

Súčasťou projektu KREAREG boli aj ďalšie oblasti vzdelávania, ktoré boli v rámci analýzy vzdelávacích potrieb zamestnancami identifikované ako kľúčové pre rozvoj ich osobných kapacít a zároveň sú nevyhnutné pre podstatné zlepšenie kvality služieb poskytovaných Agentúrou:

  1. A)     Vzdelávanie v oblasti používania informačno-komunikačných technológií (IKT) – MS Word, MS Excel, MS PowerPoint a MS Project
  2. B)     Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov – anglický, ruský a španielsky jazyk
  3. C)     Vzdelávanie v oblasti facilitácie, riešenia konfliktov a tímovej práce, ktoré je súčasťou pravidelného a dlhodobo realizovaného vzdelávania zamestnancov Agentúry
Viac informácií o projekte nájdete KREAREG

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.