Skip to main content

Dôsledky zmeny klímy sú už pár desaťročí medializované na globálnej úrovni.
Pomaly, ale isto aj na národnej, regionálnej a miestnej úrovni si uvedomujeme, že zmena klímy nás neobíde ani tu v „srdci Európy“. Pre dobré rozhodovanie, čo konkrétne by bolo vhodné a potrebné podniknúť, urobiť pre prispôsobenie sa meniacej klíme, alebo ako jej predchádzať, máme na Slovensku vypracovanú „Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy“ od roku 2014, aktualizovanú v roku 2018.

Zmena klímy v Košickom kraji

V Košickom regióne prognózy predpokladajú tempo rastu priemernej ročnej teploty do roku 2030 až o 2 až 4°C. Zároveň je prognózovaný aj nárast počtu tropických dní, a to o 1 až 10 dní v roku, čo predstavuje až 70-percentný nárast oproti súčasnosti (priemer 15 tropických dní za rok). Odhady nie sú priaznivé ani pri vývoji zrážkovej činnosti. Na Východoslovenskej nížine, ktorá je najviac atakovaná suchom, ale na druhej strane aj povodňami, majú dažďové zrážky poklesnúť o takmer 15-percent.

Od roku 202 máme v Košickom kraji „Adaptačnú stratégiu na dôsledky zmeny klímy v Košickom kraji“, ktorá je vypracovaná ako regionálne „spodrobnenie“ národnej adaptačnej stratégie, ktorá na základe detailnejšieho spracovania vstupov z rôznych odborov, ide  na území Košického regiónu až na úroveň katastrov obcí (dostupné interaktívne mapy Klimatická zmena a jej dopad na Košický kraj – VUCKE ). Metodika Adaptačnej stratégia je v súčasnosti využívaná v projekte CLIMADAM pri vypracovaní Adaptačnej stratégie na zmenu klímy Zakarpatského regiónu na Ukrajine.

Národný workshop

V súvislosti s problematikou klimatickej zmeny organizujeme národný workshop na tému Zmena klímy a ako ďalej. Podujatie sa realizuje v úzkej spolupráci s Košickým samosprávnym krajom za finančnej podpory „Dohovoru starostov a primátorov miest Európskej únie“, Košického samosprávneho kraja a projektu podporeného z grantov EHP a štátneho rozpočtu SR (projekt CLIMADAM).

Národný workshop „Zmena klímy a ako ďalej?“ má za cieľ :

prispieť k získaniu prehľadu o použiteľných metodikách pri vypracovaní adaptačných stratégií na miestnej a regionálnej úrovni
získať aktuálne informácie o súčasných adaptačných procesoch na Slovensku, vrátane možnosti získania finančných prostriedkov na realizáciu konkrétnych opatrení (Ministerstvo životného prostredia SR a Ministerstvo pôdohospodárstva SR)
oboznámiť sa s vybranými adaptačnými stratégiami na zmenu klímy a o krokoch vedúcich k ich realizácii  na regionálnej úrovni (Košický kraj) a na miestnej úrovni (Zvolen, Košice)

Ďalšie projekty

V Košickom kraji už od roku 2018 realizujeme „Program obnovy krajiny“, ktorý je našou „zelenou vlajkovou loďou“. Doposiaľ sme zrealizovali bezmála 100 zelených opatrení zameraných na zadržanie vody v krajine, na ochranu a obnovu biodiverzity. Miestni obyvatelia, ktorým vyššie popísané zmeny klímy nie sú ľahostajné, sa zapojili do činnosti  „Vodných rád“, ktoré pomáhajú realizovať opatrenia na zlepšenie klímy v obciach a mestách. Bol vypracovaný „Katalóg zelených opatrení“, ktorý stručne prezentuje vhodné revitalizačné opatrenia pre inšpiráciu miestnych obyvateľov.

Konferencia o zmene klímy sa uskutočnila v rámci výstupov projektu CLIMADAM, ktorý je financovaný z Grantov EHP a rozpočtu Slovenskej republiky.