ELDORA / O projekte / Výstupy projektu / videá (HU) / Videá (IT) / Videá (PL) / Videá (SK) / Podujatia /

Intelektuálne výstupy

 

IO1 Príručka Ako zriadiť a spravovať sociálne podniky a zbierka najlepších postupov

Cieľom tohto výstupu je vytvoriť publikáciu o sociálnom podnikaní, v ktorom hlavným cieľom nie je zisk, ale vytvorenie spoločenskej hodnoty. Zbierka osvedčených postupov ako čiastkový výstup je navrhnutá s cieľom uviesť príklady a motivovať používateľov aktívnych v danej oblasti.

 

Dobré riadenie sociálnych podnikov v obciach by čiastočne vyriešilo problémy spojené s nezamestnanosťou mládeže a dlhodobou nezamestnanosťou. Z takýchto príručiek by mali prospech všetky zúčastnené regióny. Regióny tiež čelia veľkému problému s "odlivom mozgov", ktorý má za následok stále viac opustených domov, starších ľudí a menej kvalifikovanej pracovnej sily vo vidieckej oblasti.

 

Výstup bude obsahovať (ako záverečnú časť) zbierku osvedčených postupov zo všetkých zúčastnených európskych krajín s inšpiráciou ako rozvíjať vidiecke obce s využitím lokálnych / vnútorných zdrojov.

 

Príručku spolu so zbierkou osvedčených postupov využijú manažéri a (potenciálni) sociálni podnikatelia, ktorí nechcú alebo sa nemôžu zúčastňovať na vzdelávacích sériách organizovaných niektorou inštitúciou odborného vzdelávania a prípravy. Príručka (ako nie veľmi rozsiahly materiál) poskytne potrebné informácie, čo "nezabudnúť" pri riadení sociálneho podnikania. Publikácia poskytne informačnú základňu pre lepšie riadenie a nepriamo vytvorí potenciál pre vyššiu tvorbu pracovných miest v zainteresovaných regiónoch.

 

Výstup bude vypracovaný v úzkej spolupráci s projektovými partnermi, komunikácia sa uskutoční prostredníctvom e-mailov, počas projektových stretnutí a telekonferenčných hovorov.

 

Príručka "Ako založiť a riadiť sociálny podnik" a Zbierka príkladov dobrej praxe na stiahnutiePríručka + Zbierka

 

IO2 Učebný plán a učebný materiál pre série školení a e-learningové videá

Vypracovanie učebných osnov pre tréningové série "Sociálne podnikanie - miestny rozvoj poháňaný využívaním miestnych zdrojov" spolu s učebnými materiálmi a e-learningovými videami.

 

Zapojené regióny sú väčšinou nedostatočne rozvinuté a miestne samosprávy si neuvedomujú svoje lokálne / vnútorné zdroje potenciálneho rozvoja. Projektoví partneri vypracujú učebné osnovy pre tréningové série "Sociálne podnikanie - miestny rozvoj riadený využívaním miestnych zdrojov". Projektoví partneri vypracujú učebné osnovy pre tréningové série "Sociálne podnikanie - miestny rozvoj riadený využívaním miestnych zdrojov". Vývoj tohto výstupu bude koordinovaný slovenským partnerom - Technickou univerzitou v Košiciach, bude však tvorený všetkými partnermi, ktorí doplnia informácie rešpektujúce ich národné a miestne špecifiká.

 

Po ukončení výstupu budú organizované pilotné vzdelávacie série školení s hlavným cieľom testovania prístupu a detajlov, vyhodnotenia pripraveného výstupu a jeho jemného vyladenia podľa výsledkov hodnotenia.

 

Projektoví partneri tiež pripravia vzdelávacie a motivačné videá o miestnych zdrojoch a ich vplyve na ekonomiku komunít, ktoré budú použité pre vzdelávanie a poradenstvo.

 

Videá budú obsahovať dobré príklady zo všetkých partnerských krajín a ukážu, že niektoré veci sú ťažké, ale možné - séria rozhovorov (5 z každej krajiny) s podnikateľmi, ktorí uspeli v sociálnej ekonomike a využijú sa v školách ako video lekcie.

 

Učebný plán a e-learningové videá na stiahnutie: Učebný plán + e-learningové videá

 

IO3 Hra

Mobilná aplikácia: Hra o sociálnom podnikaní

Mobilná aplikácia: Hra o sociálnom podnikaní - app store

 

Vytváranie hier je inovačná aktivita, ktorej cieľom je zvýšiť motiváciu, ale aj zjednodušiť proces vzdelávania mladých ľudí. Gamifikácia je definovaná tak, aby sa dali využiť herné prvky v reálnom prostredí. Rozvíjaním hry o sociálnom podnikaní a jeho využívaním v školách budú mladí ľudia podporovaní pri získavaní zručností a postojov na založenie a prevádzkovanie sociálneho podniku.

 

V oblasti vzdelávania existuje určitá podobnosť hry a školy (známky, body, dosiahnutie vyšších úrovní). Školy (na rozdiel od hier) čelia negatívnym javom, ako je pasivita, odchod zo školy, podvádzanie. Správne používané herné prvky môžu motivovať študentov.

 

Podnikanie je oblasť, v ktorej sa široko využíva gamifikácia. Novo vytvorená hra pre počítače, tablety alebo smartphony bude upravená o podmienky súvisiace s identifikovanými problémami sociálnych podnikov v južnej a východnej Európe.