ELDORA / O projekte / Výstupy projektu / videá (HU) / Videá (IT) / Videá (PL) / Videá (SK) / Podujatia /

Identifikácia projektu

Program: Erasmus+

Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá v sektoroch školského vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy, vysokoškolského vzdelávania a vzdelávania dospelých

Hlavný cieľ projektu: Rozvoj inovácií

Názov projektu: Vzdelávanie pre miestny rozvoj vidieckych oblastí

Projektový akronym: ELDORA

 

Popis projektu:

Jeden z najväčších problémov EÚ súvisí s nezamestnanosťou mladých ľudí. Viac ako 5 miliónov obyvateľov EÚ vo veku od 15 až 24 rokov je dnes nezamestnaných. Viac ako jeden z piatich mladých Európanov na trhu práce nemôže nájsť zamestnanie.

 

Cieľom projektu je posilniť kľúčové zručnosti a zručnosti mladých ľudí v poslednom ročníku škôl (inštitúcie odborného vzdelávania a prípravy a univerzity), nezamestnaných mladých ľudí a lídrov vo vidieckych oblastiach a pomôcť im tak založiť sociálny podnik s cieľom lepšie využiť miestne prírodné a ľudské zdroje, zvýšiť hospodársky rozvoj vidieckych oblastí a zabrániť úniku mozgov.

 

V "európskej stratégii zamestnanosti" je kladený veľký dôraz na podporu podnikania a samostatne zárobkovej činnosti s osobitným dôrazom na sociálnych podnikateľov. Sociálna ekonomika zamestnáva cez 11 miliónov ľudí v EÚ (december 2016), čo predstavuje 6% celkovej zamestnanosti.

 

Kľúčovým faktorom pre rozvoj konceptu sociálnej ekonomiky je vzdelávanie mladých ľudí v poslednom ročníku v školách, nezamestnaných mladých ľudí, miestnych lídrov, zástupcov miestnej správy a potenciálnych manažérov sociálnych podnikov, ako aj šírenie informácií širokej verejnosti v tejto oblasti.

 

Sociálna ekonomika má veľmi malý podiel na celkovej zamestnanosti v regiónoch strednej Európy. Vzdelávanie v tejto oblasti je potrebné ako základ pre aktivity obcí, mimovládnych organizácií a ďalších príslušných zainteresovaných strán.

 

V oblasti sociálneho podnikania sa uskutočnilo niekoľko iniciatív, ako výskumné projekty (ako napríklad BENISI, CRESSI, EFESEIIS, TRANSITION) a vzdelávacie projekty (ako napríklad NESts;  S.O.C.I.A.L. Entrepreneurship, Erasmus for Social Entrepreneurs 4, Social Enterprise Europe Erasmus Project, INCLUFAR, EMISE, Social Seducement) a mnoho ďalších. Projekt ELDORA nadväzuje na tieto iniciatívy, pričom zohľadňuje aj špecifiká cieľových krajín a cieľových skupín.

 

Analýza potrieb

Vidiecke regióny Poľska, Slovenska, Maďarska a Talianska majú problémy spojené s hospodárstvom - vysoká miera nezamestnanosti, dlhodobá nezamestnanosť, únik mozgov, depopulácia. Projekt ELDORA sa zameriava na mladých ľudí, ktorí sú vystavení riziku nezamestnanosti (najmä vo vidieckych oblastiach). Miera nezamestnanosti mladých ľudí (do 25 rokov) v decembri 2016 v partnerských krajinách ELDORA bola takáto: Taliansko 40,1%, Slovensko 20,4%, Poľsko 17,5%, Maďarsko 11,9%. Odliv mozgov je tiež spôsobený nedostatočným vytváraním nových pracovných miest, tento problém je na Slovensku, Poľsku a Maďarsku bolestivý. Situácia a skúsenosti krajín sú veľmi odlišné:

 

Slovensko je krajina, v ktorej je odvetvie sociálnych podnikov stále v počiatočnom štádiu a operačný rámec, či už z hľadiska právneho rámca, finančnej podpory alebo teoretickej definície, nie je stále dobre vytvorený.

 

Jediné štatistické údaje týkajúce sa sociálnych podnikov sú vo vzťahu k subjektom registrovaným podľa zákona o službách zamestnanosti, ktorý uznáva len pracovne integrujúce sociálne podniky. Do marca 2014 bolo aktívnych len 44 sociálnych podnikov. Z vykonaných analýz vyplýva, že v roku 2014 bolo v Poľsku 20 784 sociálnych podnikov. V tom čase zamestnávali sociálne podniky 265 801 osôb. Odhaduje sa, že v Maďarsku existuje približne 3 000 sociálnych podnikov, ktoré spĺňajú kritériá operačnej definície EÚ. (Mapa sociálnych podnikov a ich ekosystémov v Európe. Správa o krajine Maďarsko). Maďarsko zaviedlo odbornú prípravu a finančnú podporu pre mladých podnikateľov ako súčasť Garancie Mládeže a pre sociálne podniky (vrátane dočasných mzdových dotácií pre znevýhodnených pracovníkov). V Taliansku bežné podniky stratili v rokoch 2008 až 2014 takmer 500 000 zamestnancov, pričom celkový počet zamestnancov sociálnych podnikov sa zvýšil z 340 000 na 407 000, čo zaznamenalo nárast o 20,1%.

 
Súčasná situácia v nezamestnanosti mládeže, v stave sektoru sociálnych podnikov, ale aj vo všeobecnejších ukazovateľoch, ako je ekonomická úroveň, zamestnanosť, dlhodobá nezamestnanosť, efektívne projekty a príklady využitia miestnych zdrojov, fungujúca spolupráca medzi verejným, súkromným a neziskovým sektorom sú odlišné.

 

Na vytvorenie dobrých výstupov projektu budú využité existujúce (veľmi rozdielne) skúsenosti partnerských krajín. Zúčastnené organizácie a ich spolupracovníci v regióne majú bohaté skúsenosti v oblasti podpory vedomostí v oblasti sociálneho podnikania.

 

Cieľové skupiny

 

 

 Najdôležitejšou nepriamou cieľovou skupinou sú nezamestnaní z rizikových skupín, najmä mladí nezamestnaní.

 

 

Projektoví partneri

 

        

 

Vedúci partner: 

ARR - Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o. (SK)

Kontaktné osoby: Ján Dzurdženík; Henrieta Kiraľvargová; Monika Šiserová

Tel. +421 911 260 628; +421 910 930 777; +421 55 68 228 17

 

Partner 1: 

RARR - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spolka Akcyjna (PL)

(Regionálna rozvojová agentúra Rzeszow)

Tel.: +48178676214 

web: www.rarr.rzeszow.pl 

e-mail: info@rarr.rzeszow.pl 

Adresa: UL. SZOPENA 51, 35 959, RZESZOW, Poľsko

Kontaktné osoby: Tomasz Bober; Joanna Gumienna

e-mail: tbober@rarr.rzeszow.pl; jgumienna@rarr.rzeszow.pl 

Tel.: +48 17  86 76 237; +48 17 86 76 209

 

Partner 2:

PIXEL - ASSOCIAZIONE CULTURALE (IT)

Tel.: 0039-055-489700

web: www.pixel-online.net

e-mail: eli@pixel-online.net 

Adresa: VIA LUIGI LANZI 12, 50134, FIRENZE, Italy

Kontaktné osoby: Antonio Giordano; Jacopo Marinaro

e-mail: antonio@pixel-online.net; jacopo@pixel-online.net 

Tel.: +39 055 48 97 00

 

Partner 3:

BORA 94 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit korlatolt felelossegu tarsasag (HU)

(Regionálna rozvojová agentúra Borsod-Abaúj-Zemplén)

web: https://bora94.hu 

Adresa: VAROSHAZ TER 1, 3525, MISKOLC, Hungary

Kontaktné osoby: Réka Filep; Gergely Bartók

e-mail: filep.reka@mfu.hu; bartok.gergely@mfu.hu 

Tel.: +36 20 273 0946

 

Partner 4: 

TUKE - Technická univerzita v Košiciach (SK)

web: www.ekf.tuke.sk 

Adresa: Letná 9, 042 00, Košice, Slovakia

Kontaktné osoby: Nataša Urbančíková; Jozef Bľanda

e-mail: natasa.urbancikova@tuke.sk; jozef.blanda@tuke.sk 

Tel.: +421556023294

 

 

 
pdf  leták o projekte (PL)

pdf  leták o projekte (HU)

pdf  leták o projekte (IT)

pdf  leták o projekte (SK)

pdf  leták o projekte (EN)