Projekty /

CLIMADAM

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu a mitigačné aktivity pre slovensko-ukrajinský prihraničný región

KÓD PROJEKTU: GGC01008

Projekt je podporený z grantov EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky


Working Together for a Green Europe

 

Správca programu:

 

 

Základné informácie o projekte:

Programová oblasť: GGC – Cezhraničná spolupráca / Dobrá správa vecí verejných, zodpovedné inštitúcie, transparentnosť
Výstup programu: GGC_OTC3 – Zlepšenie SK-UA inštitucionálnej spolupráce
Trvanie projektu: 25.9.2020 – 30.4.2024 (trvanie aktivít závisí od míľnikov)
Miesto realizácie projektu: Zakarpatská oblasť a Košický samosprávny kraj
 
Projekt je zameraný na zlepšenie integrity a zodpovednosti verejných inštitúcií na Slovensku a na Ukrajine: participatívne procesy strategického plánovania zahŕňajú širokú verejnosť. Tento prístup, spolu s poskytnutím všetkých dostupných informácií použitých v projekte, zabezpečí, že navrhnuté opatrenia vo výstupe projektu budú efektívnejšie a lacnejšie ako v prípade „centrálneho a direktívneho“ plánovania. Ak verejnosť je informovaná, má dostupné informácie, je možné predísť zlým a drahým riešeniam.
 
Hlavné ciele:
  • lepšie pripraviť prihraničné regióny Ukrajiny a Slovenska na očakávané zmeny klímy vypracovaním adaptačnej stratégie na zmenu klímy pre Zakarpatskú oblasť Ukrajiny a aplikovať ju (adaptačná stratégia pre KSK bola vytvorená) v rámci pilotných aktivít.
  • zvýšiť pripravenosť na zavádzanie účinných opatrení do verejnej dopravy pre mesto Užhorod vypracovaním modelu udržateľnej dopravy, s využitím skúseností z Košického a Prešovského kraja
  • zvýšiť dostupnosť informácií o zmene klímy, o potrebe opatrení, ktoré zmiernia negatívny dopad zmeny klímy a opatreniach na adaptáciu na očakávané zmeny klímy.
 
Aktivity projektu:

1. Adaptačná stratégia a jej uplatnenie na miestnej úrovni (AS pre Zakarpatský región a Miestna stratégia pre povodie Roňavy)

2. Model udržateľnej dopravy pre Užhorod s využitím skúseností Košického kraja

3. Šírenie informácií týkajúcich sa rôznych aspektov adaptácie na klimatickú zmenu a mitigácie

 
Očakávané výsledky projektu:
  • Vypracované dôležité strategické dokumenty pre región Zakarpatsko a Košický kraj týkajúce sa témy zmeny klímy;
  • Prenos know-how a najlepších postupov v oblasti adaptácie na zmenu klímy a udržateľnej mobility;
  • Lepšia dostupnosť dôležitých informácií pre širokú verejnosť.

 

Koneční príjemcovia:

  • Vďaka stratégiám budú rozhodovači na regionálnej a miestnej úrovni pripravení na ďalšie kroky. Strategické plánovanie poskytne príležitosť systematicky a efektívnejšie reagovať v oblasti očakávanej (ale aj súčasnej) zmeny klímy.
  • Výskumníci získajú nové informácie zo zahraničia (susedného regiónu). Môžu tiež poskytnúť analytické vstupy do pripravovaných dokumentov a tiež dostanú príležitosť na pokračovanie a vývoj vo výskume.
  • Široká verejnosť získa možnosť podieľať sa na strategickom plánovaní a dostávať nové informácie, ktoré im môžu pomôcť pri rozhodovaní na osobnej úrovni (niektoré typy adaptácie sú možné „doma“) a pri ovplyvňovaní rozhodnutí na miestnej úrovni. 

 

Projektoví partneri:

Vedúci partner: Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice (SK)
Partner 1: Oddelenie mestského rozvoja a architektúry (UA)
Partner 2: Košický samosprávny kraj (SK)
Partner 3: Zakarpatská regionálna štátna správa (UA)
Partner 4: Inštitút rozvoja karpatského regiónu (UA)