Projekty /

Tid(y)Up

Nasleduj plast od zdroja k moru: Tisa-Dunaj integrovaný akčný plán na zníženie znečistenia riek plastmi

Názov projektu: Nasleduj plast od zdroja k moru: Tisa-Dunaj integrovaný akčný plán na zníženie znečistenia riek plastmi 

Financovanie projektu: Dunajský nadnárodný program 

 

Trvanie: 01.07.2020 – 31.12.2022

 

Hlavný cieľ: Napriek pokrokovým cieľom EÚ v oblasti odpadového hospodárstva a jeho recyklácie, štúdie naznačujú prítomnosť znečistenia plastmi a mikroplastmi v riekach strednej a východnej Európy. Z hľadiska kvality vody je výzvou zabrániť tejto novej hrozbe. Z tohto dôvodu je hlavným cieľom projektu Tid(y)Up znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody v rieke Tisa a dolnom úseku rieky Dunaj.

 

Tento cieľ plánuje projekt dosiahnuť:
- zvyšovaním povedomia kľúčových aktérov a verejnosti v tejto oblasti,
- zlepšením spolupráce medzi zainteresovanými stranami a

- vývojom inovatívnych nástrojov pre lepší manažment vôd.

 

Špecifické ciele:

1.    Zlepšenie kvality vody stanovením základov pre harmonizované protokoly merania mikro- a mikroplastového znečistenia riek a podporovaním zmien v právnych predpisoch na miestnej, regionálnej a národnej úrovni.
2.    Zníženie plastového odpadu v rieke Tisa a jej prítokoch zapojením miestnych komunít a osôb s rozhodovacími právomocami prostredníctvom implementácie, testovania a hodnotenia prenosných nadnárodných akcií.

3.    Dosiahnutie spoločného povedomia o znečistení vodných tokoch plastmi šírením výsledkov projektu a vyvolaním zmien v postojoch cieľových skupín.

 

Novinkou projektu je, že poskytuje nástroje, údaje a hodnotenie rôznych použitých metodík na pochopenie zdrojov, povahy a rizík kontaminácie tokov; a poskytuje praktické príklady možných opatrení a legislatívnych riešení na miestnej aj nadnárodnej úrovni.

 

Kľúčovou úlohou je zhromaždenie všetkých potrebných informácií, zvýšenie povedomia o príslušných aktéroch a poskytnutie praktických nástrojov na vytváranie aktívnych, spolupracujúcich komunít v boji proti kontaminácii tokov plastovým odpadom a prispievať k práci štátnej vodnej správy s cieľom zlepšovania kvality vody tým, že budú poskytnuté vstupné údaje pre nadchádzajúcu revíziu Plánu riadenia oblasti povodia Dunaja.


Vedúci partner: 

1.   Filmjungle.eu Society, Maďarsko (Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely Egyesület)

 

Ďalší partneri:

2.   Association of Environmental Enterprises, Maďarsko

3.   Institute of Oceanology – Bulgarian Academy of Science, Bulharsko
4.   Asociatia Multisalva, Rumunsko
5.   Universität für Bodenkultur Wien, Rakúsko
6.   Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o., Slovensko
7.   General Directorate of Water Management, Maďarsko
 
IPA II partner:
8.   Fakultet tehničkih nauka Novi Sad, Srbsko
 
ENI partneri:
9.   For the nature and environmental protection – PAPILIO, Ukrajina
10. Agency of Regional Development Cross Border Cooperation “Transcarpathia” of Zakarpatska Oblast Council, Ukrajina

Asociovaní partneri:
11. Serbian Environmental Protection Agency – SEPA, Srbsko
12. Global Water Partnership Central and Eastern Europe, Slovensko
13. SLOVAK WATER MANAGEMENT ENTERPRISE state enterprise, Slovensko
14. Ministry of Foreign Affairs and Trade, Maďarsko
15. North Hungarian Water Directorate, Maďarsko
16. Upper Tisza Regional Water Directorate, Maďarsko
17. International Comission for the Protection of the Danube River – ICPDR, Rakúsko
18. Centre "EcoResource", Ukrajina
19. Public Organisation Ekosphera, Ukrajina
20. Danube River Basin Directorate, Bulharsko

21. Satu Mare County Administrative-Territorial Unit, Rumunsko

 

 
 

Webstránka projektu: Tid(y)Up
Projekt je financovaný z fondov EÚ (ERDF, IPA, ENI).