Projekty /

Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji

 

 

Názov projektu: Adaptačná stratégia na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji 

Miesto realizácie projektu: Košický kraj 
 
Prijímateľ: Agentúra na podporu regionálneho Košice, n.o.
 
Výška poskytnutého NFP: 110 751,57 EUR
 
Stručný opis projektu: 
Cieľom projektu je zvýšiť kapacitu Košického kraja adaptovať sa na očakávanú zmenu klímy cez vypracovanie adaptačnej stratégie na klimatickú zmenu v Košickom samosprávnom kraji, pričom odporúčania adaptačnej stratégie budú následne zapracované do koncepčných a strategických dokumentov Košického samosprávneho kraja.
 
Základným výstupom projektu bude Adaptačná stratégia na dôsledky zmeny klímy ako prierezový strategický dokument na regionálnej úrovni, ktorý navrhne súbor opatrení s cieľom znižovať možné negatívne dôsledky zmeny klímy, prípadne využívať pozitívne účinky zmeny klímy v Košickom regióne.
 
Metodicky projekt vychádza z celoeurópskeho hodnotenia zraniteľnosti vypracovaného v rámci projektu Espon Climate. 
 
Stratégia bude vypracovaná participatívnym spôsobom, do procesu definovania cieľov a opatrení budú prizývaná odborná aj laická verejnosť a rozhodovači na regionálnej a miestnej úrovni.
 
Vstupom pre definovanie strategickej časti bude hodnotenie expozície a citlivosti územia na klimatickú zmenu (určujúce dopad), pričom sa vyhodnotí súčasná adaptačná kapacita a zraniteľnosť. Tým vznikne komplexný podklad pre definovanie jednotlivých adaptačných opatrení v rôznych sektoroch, od poľnohospodárstva, lesníctva, dopravy, až po sociálne veci a kultúru.
 
Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu