Projekty /

ROSIE - Zodpovedné a inovatívne MSP v Centrálnej Európe

Projekt ROSIE sa zameriava na zlepšenie zručností podnikateľov a inovačných aktérov zameraných na podporu zodpovedných inovácií v podnikoch. V rámci projektu sa budú tiež vyvíjať a testovať nástroje a školenia s cieľom zlepšiť schopnosť zodpovedne zavádzať inovácie.

 

Čiastkové ciele:

 

Partneri:

 

Vedúci partner:

 

Projektoví partneri:

 

Asociovaní partneri:

 

Pracovné balíky:

 

Nástroje a budovanie kapacít pre zodpovedné inovácie

Hlavným cieľom balíka je zabezpečiť prvotnú výmenu informácií a budovanie schopností inovačných aktérov ohľadom nástrojov zodpovedných inovácií a porozumieť potrebám zodpovedných inovácií.

 

Cestovná mapa zodpovedných inovácií

Hlavným cieľom balíka je spojiť sa s miestnymi zainteresovanými stranami za účelom získať vstupy a spätnú väzbu o miestnych potrebách a očakávaniach týkajúcich sa zodpovedných inovácií. V rámci tohto balíka budú rozvíjané miestne stratégie zodpovedných inovácií a plánované konkrétne opatrenia, politiky a iniciatívy zamerané na MSP na podporu šírenia a implementácie zodpovedných inovácií. Výstupom balíka budú integrované stratégie a plány do komplexných dokumentov (Cestovné mapy zodpovedných inovácií).

 

Pilotné projekty

Cieľom je otestovať návrhy obsiahnuté v prvej cestovnej mape zodpovedných inovácií s vybranými MSP.

 

 

Projektová stránka: www.interreg-central.eu/ROSIE

Facebook: https://www.facebook.com/RosieProjectRRI/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/groups/13551279