Projekty /

ZIP

Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia


Cieľom projektu je na základe spolupráce slovenských a ukrajinských odborníkov v plánovaní a z príbuzných odborov, vypracovať a aplikovať metodiku začleňovania globálnych hrozieb s významnými lokálnymi vplyvmi do spoločného slovensko-ukrajinského cezhraničného plánovacieho procesu.


Primárnym cieľovým územím projektu sú:

Zdôvodnenie potreby projektu

Plánovanie rozvoja na oboch stranách hranice neberie do úvahy globálne hrozby environmentálneho, technologického či socioekonomického charakteru (napr. zmena klímy, ekonomický šok či výpadok dodávky energií), ktoré majú najvýraznejšie vplyvy práve na lokálnej a regionálnej úrovni.

Bloky aktivít projektu


Hlavné projektové výstupy

 

Partneri projektu

 

Filozofia projektu vychádza z nasledujúcich blokov aktivít:

  1. Vytvorenie projektovej odbornej pracovnej skupiny (POPS) z odborníkov zaoberajúcimi sa plánovaním či implementáciou plánov na regionálnej a miestnej úrovni z cieľového územia projektu. Členovia POPS budú jadrom tímu (doplnení ďalšími odborníkmi z SK,UA a Nórska),  ktorý bude predmetom budovania kapacít a bude spoločne vytvárať výsledky  projektu a využívať ich aj po jeho skončení.
  2. Zisťovanie súčasnej situácie v cieľovom území v oblasti plánovania a to relevantný legislatívny a inštitucionálny rámec v oboch krajinách; príslušné aktuálne a záväzné plánovacie dokumenty a analýza možností ich užšej previazanosti, resp. eliminácie eventuálnych protikladov. Súčasťou tohto bloku je aj analýza ekonomickej, sociálnej a environmentálnej zraniteľnosti, ako aj adaptability projektového cieľového územia cez vytvorený súbor indikátorov rizík a príležitostí. Výsledkom  budú identifikované a odsúhlasené možné spoločné rozvojové priority podporujúce lokálny ekonomický rozvoj verifikované štúdiami uskutočniteľnosti. 
  3. Zostavenie lokálnej rozvojovej cezhraničnej stratégie (pre vybrané rozvojové priority) na základe metodiky, zohľadňujúcej nielen systematickú cezhraničnú spoluprácu, ale aj  meniace sa prostredie - tzv. adaptívne plánovanie.  Stratégia vytvorí predpoklady pre zvýšenie efektívnosti využívania endogénneho potenciálu cezhraničného územia, ale aj schopnosti územia pružne reagovať na nové výzvy, ako  napríklad proces približovania sa k EÚ, starnutie a depopulácia, nárast cien energií, nárast extrémov počasia a ich dôsledky, zmeny v ekonomickej a finančnej situácii cieľového regiónu a pod. Tento proces bude slúžiť aj budovaniu kapacít jadrového SK-UA tímu, na základe princípu „učenie sa prácou“.
  4. Príprava konkrétnych spoločných cezhraničných projektových zámerov pre cieľové územie : tieto budú vychádzať z novo zostavenej rozvojovej stratégie, a pre ich realizáciu  bude možné po skončení projektu mobilizovať zdroje. 
  5. Vypracovanie a presadzovanie odporúčaní pre regionálne a miestne verejné správy jednak na zmenu/aktualizáciu existujúcich plánovacích dokumentov (v zmysle v projektových výstupov), ako aj na aplikáciu inovatívneho prístupu k adaptívnemu plánovaniu.
  6. Šírenie výstupov a výsledkov projektu prostredníctvom seminárov a workshopov  v rámci sekundárneho cieľového územia ako aj na národnej úrovni konferenciami, publikovaním odborných článkov, mediálnymi výstupmi, vytvorením projektových podstránok a spracovaním prípadovej štúdie z celého procesu projektu.


Trvanie projektu 
október 2015 - apríl 2017

Projekt ZIP je spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a ŠR Slovenskej republiky
www.eeagrants.sk; Číslo Projektu: CBC01010; Číslo programu: SK08
Slovensko – Ukrajina: Spolupráca naprieč hranicou


Úvodná konferencia

Zosúladenie a inovácia plánovania rozvoja prihraničného SK-UA územia,

sa uskutočnila 9. marca 2016 (streda) o 8:30 hod. v priestoroch Tabačky Kulturfabrik (kino Tabačka) Gorkého 2, Košice

Konferencia bola určená všetkým tým, ktorí sa: 
- aktívne podieľajú na plánovaní rozvoja územia na Východnom Slovensku a v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny (územní plánovači, plánovači hospodársko-sociálneho rozvoja a aj plánovači rozvoja sektorov),
- chcú zapojiť do zlepšenia spolupráce Slovenska a Ukrajiny, najmä Východného Slovenska a Zakarpatskej oblasti.

Program konferencie:

08:00    Registrácia účastníkov
08:30     Otvorenie (Jaroslav Tešliar, Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice)
09:00     Filozofia projektu ZIP (Andrej Šteiner, Karpatský rozvojový inštitút, Košice)
09:30    Globálne ohrozenia a ich vplyv na rozvoj na lokálnej a regionálnej úrovni (Oto Hudec, Technická univerzita, Košice)
10:00    Coffee break
10:30    Plánovanie na lokálnej úrovni vo svetle globálnych ohrození – nórske skúsenosti (Jørn Holm-Hansen/Sigrid Skålnes, Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho výskumu, Oslo)
11:30    Diskusia
12:30    Obed
13:30    Súčasné plánovacie procesy na regionálnej a miestnej úrovni na Ukrajine a na Slovensku (Mykola Pihuliak, Zakarpatská oblastná štátna administratíva, Užhorod a Martin Jerguš, Mesto Košice)
14:30    Pozdrav z Kirkenes – krátka prezentácia o aktivitách samosprávy Sør-Varanger  v oblasti cezhraničnej spolupráci (Liza Stepanova, Sør-Varager Municipality)
15:00    Stratégia rozvoja slovensko-ukrajinskej cezhraničnej spolupráce do roku 2020 – výzvy pre implementáciu (Vladimír Benč, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, Prešov)
15:30     Skúsenosti s realizáciou cezhraničnej spolupráce Nórsko – Rusko (Jørn Holm-Hansen/Sigrid Skålnes, Nórsky inštitút urbánneho a regionálneho výskumu, Oslo)
16:30    Doterajšie skúsenosti cezhraničnej spolupráce Slovensko – Ukrajina (Valeriy Hrishchenko, Agentúra regionálneho rozvoja a cezhraničnej spolupráce Transcarpathia Zakarpatskej oblastnej rady, Užhorod)
17:00    Diskusia 
17:30    Záver
pdf  Project booklet

pdf  Project booklet

pptx  Úvodná konferencia - Yashina

pptx  Úvodná konferencia - Šteiner

pdf  Úvodná konferencia - Stepanova

pptx  Úvodná konferencia - Skålnes

pdf  Úvodná konferencia - Pihuliak

ppt  Úvodná konferencia - Jerguš

pptx  Úvodná konferencia - Hudec

pptx  Úvodná konferencia - Holm-Hansen

pdf  Skladačka o projekte