Referencie / Odkazy / Terra Incognita / Konferencia doprava 2013 / Konferencia doprava 2015 /

O programe

Poslaním programu Terra Incognita je podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na troch tematických cestách - na Železnej, Gotickej a na Vínnej ceste. Na týchto cestách môže návštevník putovať a spoznávať nielen ich základné historické témy, ale aj zažiť atmosféru kultúrnych, športových a iných podujatí, ktoré sa mu tu ponúknu.

Program Terra Incognita je súčasťou projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013.

Program sa realizuje na území Košického samosprávneho kraja.

 

Výzva Terra IncognitaNa tejto stránke sa nachádza archív výzvy, výberu a implementácie projektov v rámci programu Terra Incognita, za rok 2012.

 

VÝZVA
 
Košický samosprávny kraj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. ako Sprostredkovateľským orgánom 16.1.2012 vyhlásil Výzvu č. 1/2012 na predkladanie projektov v Programe Terra Incognita.
 
Cieľom poskytnutia pomoci je  v súlade s cieľmi Programu Terra Incognita podpora duchovných a kultúrnych hodnôt a rozvoj domáceho a aktívneho cestovného ruchu prostredníctvom vytvorenia trvalo udržateľnej ponuky produktov a služieb na troch tematických cestách -  Gotickej, Vínnej a  Železnej ceste.
 
Špecifickou prioritou tejto výzvy je zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v cestovnom ruchu prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj drobnej infraštruktúry pre aktívne a kultúrno-poznávacie formy cestovného ruchu v cieľových miestach, cieľových bodoch a bodoch záujmu.
 
Kompletný balík výzvy

 

HODNOTENIE

Riadiaci výbor Programu Terra Incognita na základe výsledkov hodnotenia na svojom zasadnutí 4.5.2012 rozhodol o schválení resp. neschválení žiadostí o dotáciu.

Zoznam schválených žiadostí o dotáciu

 

IMPLEMENTÁCIA


S cieľom napomôcť plynulému a bezproblémovému čerpaniu schválenej dotácie, Agentúra na podporu regioníálneho rozvoja Košice, n.o. ako Sprostredkovateľský orgán tejto výzvy vydáva pri prijímateľov žiadostí o dotáciu Usmernenie k obstarávaniu tovarov, služieb a stavebných prác a k vypracovaniu hodnotiacich správ a finančného vyúčtovania.

 

Usmernenie vrátane všetkých príloh


 

V súvislosti s povinnosťou publicity a informovania verejnosti Sprostredkovateľský orgán zverejňuje dizjan manuál a logá Programu Terra Incognita (viď nižšie). Logo KSK a pravidlá jeho použitia sú zverejnené na www.vucke.sk

Dizajn manuál TI

Logá Programu TI