O nás / Poslanie / Správna a dozorná rada / Náš tím / služby / 10. výročie /

Riaditeľ:

Jaroslav Tešliar (certifikovaný projektový manažér IPMA B)

Je riaditeľom Agentúry na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. od roku 2007. Okrem riadenia organizácie koordinuje najmä vypracovanie strategických rozvojových dokumentov od úrovne miest a obcí, mikroregiónov až po medzinárodnú úroveň. Doteraz pracoval na viac ako 50 rozvojových a výskumných projektoch, ktorých výsledky boli publikované vo viac ako 30 odborných príspevkoch a štúdiách. Manažoval a riadil projekty so zmeraním na trvalo udržateľný rozvoj  vidieka na Východnom Slovensku, koordinoval program pre vidiecke oblasti v krajinách Karpatského euroregiónu, pripravoval a koordinoval medzinárodné rozvojové projekty vo vybraných štátoch juhovýchodnej a strednej Európy.


 

Zástupca riaditeľa:

Jozef Šuľak (certifikovaný projektový manažér IPMA C)

Pracuje v Agentúre od roku 2005 ako projektový manažér. Venuje sa príprave a realizácii projektov najmä v oblasti cestovného ruchu, tvorbe strategických rozvojových dokumentov, štúdií uskutočniteľnosti, finančných a ekonomických analýz. Má skúsenosti aj so vzdelávaním v oblasti strategického plánovania, prípravy projektových zámerov a realizácie  projektov ako aj z hodnotenia projektov. Podieľal sa aj na administrácii výzvy v rámci dotačného programu Terra Incognita. Je absolventom Podnikovohospodárskej fakulty v Košiciach, Ekonomickej  univerzity v Bratislave. Odborné znalosti v problematike regionálneho rozvoja získal absolvovaním viacerých kurzov a tréningov na Slovensku i v zahraničí.

 

Projektoví manžéri:

 

Róbert Bidulský (splnomocnenec pre inovácie a technologický transfer Košického samosprávneho kraja)

V Agentúre pôsobí od júna 2019 ako projektový manažér. Zodpovedný za inovácie, technológie, vedu a výskum pre Košický samosprávny kraj a kreovanie medzinárodnej spolupráce.V spolupráci s lokálnym ekosystémom kraja zodpovedný za prípravu a implementáciu „Košického regionálneho inovačno technologického inštitútu“ (KRITI). Medzinárodné skúsenosti získal z oblasti kreovania podobných hubov, resp. inštitútov z Talianska (budovanie laboratória práškovej metalurgie v Alessandrii pod patronátom Politecnica di Torino ako hosťujúci profesor) a Japonska (CAMRIC- Center for Advanced Materials Research and International Collaboration ako hosťujúci profesor), ako aj viacročné skúsenosti pri príprave a koordinácii projektov v oblasti vedy a výskumu (VaV), ako aj výskumu a inovácií (VaI) na Slovensku a v zahraničí. Pôsobil v Slovenskej akadémii vied (PhD na Ústave materiálového výskumu), na Technickej univerzite v Košiciach (Ing, docent), na Politecnicu di Torino (postdoc, hosťujúci profesor), na japonskej univerzite University of Toyama v pozícii hosťujúceho profesora.

 

Ján Dzurdženík (certifikovaný projektový manažér IPMA C)

Pôsobí v Agentúre od roku 2008 ako projektový manažér. Manažoval viaceré projekty zamerané na regionálne plánovanie, miestny rozvoj a udržateľné využívanie prírodných zdrojov. Čiastočne sa venuje odbornej činnosti v oblasti životného prostredia a plánovania. V období rokov 2003 – 2008 pracoval pre Slovenskú agentúru životného prostredia ako environmentalista, pričom sa podieľal na príprave environmentálnych správ, krajinnoekologických plánov a návrhov ekologických sietí. Čiastočne sa ako projektový konzultant venoval poradenskej činnosti pre obce v oblasti štrukturálnych fondov EÚ. Je absolventom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, odbor environmentalistika.

 

Jarmila Hviščová (certifikovaný projektový manažér IPMA C)

Pracuje v Agentúre od roku 2005 ako projektový manažér. Venuje sa príprave a realizácii projektov najmä v oblasti infraštruktúry, cestovného ruchu, finančnému riadeniu projektov,  spolupodieľa sa na príprave strategických rozvojových dokumentov regionálneho a lokálneho charakteru. Má skúsenosti aj so vzdelávaním v oblasti strategického plánovania, prípravy projektových zámerov a realizácie  projektov. Je absolventkou Strojníckej fakulty TU v Košiciach a Právnickej fakulty  UPJŠ v Košiciach., Ekonomickej  univerzity v Bratislave. 

 

Henrieta Kiraľvargová

Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od roku 2007. Zo začiatku koordinovala projekty zamerané na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, v súčasnosti na udržateľnú mobilitu, využívanie miestnych zdrojov. Spolupodieľa sa na príprave strategických rozvojových dokumentov regionálneho a lokálneho charakteru. V rokoch 2002 – 2006 pracovala na Ministerstve životného prostredia SR, na odbore ochrany prírody, kde riešila správne konania - povoľovania výnimiek z územnej a druhovej ochrany. V roku 2001 ukončila štúdium environmentalistiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V lete 2005 absolvovala letnú školu na Univerzite v Oslo v Nórsku so zameraním na plánovanie energie a udržateľný rozvoj.

 

Alena Kučeravcová (certifikovaný projektový manažér IPMA C)

Pracuje v Agentúre ako projektový manažér od roku 2011, kde koordinuje viacero cezhraničných a medzinárodných projektov, ktoré sa zameriavajú na regionálne a mestské plánovanie, rozvoj vidieka, udržateľný cestovný ruch a spoločensky zodpovedné podnikanie. Pred nástupom do agentúry, pracovala v Slovenskej agentúre životného prostredia ako špecialista v krajinnom plánovaní, kde jej hlavné úlohy spočívali v príprave a spracovaní rozvojových strategických dokumentov týkajúcich sa udržateľného rozvoja, v príprave územných systémov ekologickej stability, krajinnoekologických plánov a príprave environmentálnych správ. Vyštudovala environmentalistiku a geografiu na Prírodovedeckej fakulte, UKF Nitra.

 

Monika Višňovská
Pracuje v Agentúre ako projektová manažérka od roku 2017. Venuje sa príprave a realizácií projektov zameraných na podporu miestneho rozvoja, zlepšenie regionálneho plánovania a na spoločensky a environmentálne zodpovedné inovácie. V rokoch 2014-2017 absolvovala doktorandské štúdium v odbore Priestorová a regionálna ekonómia, EkF, TUKE. Počas štúdia pôsobila ako členka projektového tímu na medzinárodnom projekte. Absolvovala ERSA Summer School 2016 na Polytecnico University v Miláne s centrálnou témou Pokroky v regionálnych vedách. Zúčastnila sa trojmesačnej stáže na University of Bari Aldo Moro so zameraním na socioekonomickú zraniteľnosť regiónov. V rokoch 2013-2014 pôsobila v Karpatskom rozvojovom inštitúte a podieľala sa na príprave lokálnych a regionálnych strategických dokumentov. Vyštudovala Verejnú správu a regionálny rozvoj, EkF, TUKE. Počas štúdia pôsobila v Spišskej regionálnej rozvojovej agentúre, s ktorou spolupracovala aj po škole.

 

Ekonómka:

Valéria Frischová

Pôsobí v Agentúre od roku 2007 a zodpovedá za účtovníctvo Agentúry i účtovníctvo jednotlivých projektov, mzdovú a personálnu agendu a riadenie cash flow. Má viac ako 15 ročné skúsenosti  s vedením účtovníctva pre neziskové organizácie. Je absolventkou Baníckej fakulty TU v Košiciach, a účtovníctvu sa začala intenzívne venovať po absolvovaní rekvalifikačného kurzu.
 

 

Finančná manažérka:

Marcela Juhászová

V Agentúre pôsobí ako finančný manažér od roku 2011 a venuje sa najmä finančnému monitoringu a reportingu projektov v oblasti cezhraničnej spolupráce financovaných z európskych štrukturálnych fondov. Má dlhoročné skúsenosti v oblasti kontrolingu a finančného riadenia projektov. V rokoch 2005 – 2008 absolvovala doktorandské štúdium na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva. Je absolventkou Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, špecializácia finančná a komerčná činnosť. Aj po ukončení štúdia si naďalej rozširuje svoje vedomosti absolvovaním rôznych kurzov a školení v oblasti kontrolingu, práva a finančného riadenia.
 

 

Asistentka:

Iveta Lučanská

V agentúre pracuje od júla 2006 na pozícii projektový asistent/administrátor. Spolupracuje pri manažovaní chodu organizácie a administratívnych činnostiach, s riaditeľom organizácie a s projektovými manažérmi pri tvorbe projektov - príprava a zabezpečenie potrebných podkladov. Zabezpečuje logistiku školení, seminárov, kurzov v rámci implementovaných projektov ako i samotnej organizácie.