O nás / Poslanie / Správna a dozorná rada / Náš tím / služby / 10. výročie /

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja je nezisková, verejno-prospešná organizácia, založená Košickým samosprávnym krajom na podporu všeobecne prospešných služieb, na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti v súlade s § 2 ods. 2 písm. h) zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby, v znení zákona č. 35/2002 Z. z..

POSLANÍM AGENTÚRY JE prispievať k efektívnejšiemu a dynamickejšiemu trvalo-udržateľnému rozvoju Košického kraja vytváraním takých podmienok a mechanizmov v regióne, ktoré umožnia riešiť prioritné problémy a realizovať ciele v zmysle schválených rozvojových dokumentov v navrhovaných strednodobých až dlhodobých časových horizontoch.

 Činnosti Agentúry sú zamerané najmä na riešenie problému nevyváženého a málo dynamického hospodársko-sociálneho rozvoja v regióne a jeho príčin, čo sú hlavne:

 

 


 

Základné princípy fungovania Agentúry