Aktuality /

Sektorové stratégie KSK

V období 2013 – 2015 boli spracované za finančnej pomoci Regionálneho operačného programu (ROP, opatrenie 4d) sektorové stratégie pre kľúčové oblasti regionálneho rozvoja v Košickom kraji.

Pre projekty vypracovania týchto stratégií poskytovala služby externého manažmentu Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n. o.:

a) Expertná štúdia a stratégia pre rozvoj kreatívnej ekonomiky Košického kraja
b) Stratégia na zmiernenie sociálnej exklúzie v Košickom kraji
c) Stratégia podpory rozvoja dobrovoľníctva v Košickom kraji
d) Štúdia stabilizácie a rozvoja regionálneho trhu práce v IT sektore v Košickom kraji
e) Regionálna inovačná stratégia Košického kraja 2013 – 2020
f) Stratégia trvalej udržateľnosti financovania opráv a údržby ciest II. a III. triedy v Košickom kraji.

Uvedené stratégie tvoria prílohu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja 2016 – 2022.

http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/rozvoj-regionu/program-hosp-socialneho-rozvoja/prilohy.html