Aktuality /

Konferencia o doprave

V dňoch 24. – 25. júna 2015 sa v Košiciach konala medzinárodná odborná konferencia „Doprava v Regióne Východné Slovensko 2014-2020“, ktorá sa tešila veľkému záujmu.

V dňoch 24. – 25. júna 2015 sa v Košiciach konala medzinárodná odborná konferencia „Doprava v Regióne Východné Slovensko 2014-2020“, ktorá sa tešila veľkému záujmu.

Zúčastnilo sa jej viac ako 200 registrovaných účastníkov (zástupcovia projekčných firiem a realizátori stavieb; odborníci z výskumných ústavov a univerzít; pracovníci štátnej správy a samosprávy zaoberajúci sa danou problematikou a pod). Počas dvoch dní trvajúceho odborného programu odznelo 50 prednášok.

Konferencia zadefinovala spoločný postup pri riešení problémov dopravy, integrovaných dopravných systémov, cyklistickej dopravy a cykloturistiky.

Prezentované prednášky sú verejnosti k dispozícii vo vydanom zborníku a tiež na internetovej stránke Agentúry na podporu regionálneho rozvoja. Vybrané príspevky uverejnila vo svojom vedecko-odbornom časopise aj Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (Pozemné komunikácie a dráhy).

Závery z konferencie

Link: fotogaléria 

Zborník z konferencie:


Sekcia A: Cestná doprava - dopravná infraštruktúra, perspektívne systémy riadenia dopravy a kvalita služieb.
1) Doprava a urbanistický rozvoj mesta  z pohľadu nového územného plánu mesta Košice - Ing. Karol Iglódy, Ing. Júlia Kolesárová, Magistrát mesta Košice
2) Regionálny kontext a analytické východiská stratégie rozvoja dopravy mesta Košice - Ing. Jan Kašík, NDCON, s.r.o., Praha
3) Cestná infraštruktúra mesta Prešov - Ing. Štefan Kužma, Ing. Miroslav Širgel, Mestský úrad v Prešove
4) Zdroje EÚ pre oblasť dopravnej infraštruktúry Košického samosprávneho kraja - Ing. Dana Alezárová, Ing. Peter Restei, Košický samosprávny kraj
5) Hluk ako jeden z faktorov trvale udržateľného rozvoja dopravných systémov - Ing. Renáta Feriancová, Ing. Jarmila Vargová, Ing. Libor Ládyš, AVEKOL Žilina
6) Geosyntetické materiály a ich použitie v dopravnom staviteľstve - Ing. Slávka Harabinová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
7) Via Carpatia – Route of the future - Ing. Julianna Orbán Máté, PhD., EZÚS Via Carpatia

Sekcia B: Železničná doprava a infraštruktúra - modernizácia koľajovej dopravy regiónoch a kvalita služieb.
1) Rozvojové aktivity ZSSK v regióne „Východného Slovenska“ - Ing. Michal Vereš, Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2) Nízke protihlukové clony a koľajové absorbéry hluku - environmentálna zodpovednosť za stavbu dráhy - Jan Eisenreich, Prokop Rail, a. s., Plzeň
3) Stratégia znižovania hluku v okolí električkových tratí - Ing. Eva Panulinová, PhD., Technická univerzita v Košiciach
4) Účinnosť dopravno - politických opatrení vo verejnej osobnej doprave - Ing. Danka Harmanová, CSc., Ing. Lenka Černá, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
5) Možnosti zvýšenia kapacity železničnej infraštruktúry spájajúcej dvojmestie Košice - Prešov - doc. Ing. Jozef Gašparík PhD., Ing. Martin Halás PhD., Ing. Vladimír Ľupták, Žilinská univerzita v Žiline
6) Uplatnenie B2C v osobnej železničnej doprave v Slovenskej republike - Ing. Eva Brumerčíková, PhD., doc. Ing. Bibiána Buková, PhD., Ing.  Lenka Černá, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
7) Metodika hodnotenia štandardov kvality v regionálnej osobnej železničnej doprave - Ing. Lumír Pečený, PhD., Ing. Pavol Meško, PhD., Ing. Janka Lalinská, PhD., Ing. Martin Ľoch, Žilinská univerzita v Žiline
8) Možnosti riešenia hluku v okolí cestných prieťahov - doc. Ing. Brigita Salaiová, PhD., Ing. Olga Frolová, Technická univerzita v Košiciach
9) Meranie hluku od železničnej dopravy vo vzťahu k požiadavkám TSI Hluk v Košickom kraji - Ing. Ján Urda, Ing. Tomáš Závodský, ŽSR Výskumný a vývojový ústav železníc v Žiline, PhD., doc. Ing. Ján Mandula, PhD., Technická univerzita v Košiciach
10) Možnosti zníženia hlukovej záťaže spôsobovanej električkovou dopravou v Košiciach - Milan Kamenický, EUROAKUSTIK, s.r.o., Ervin Lumnitzer, Technická univerzita v Košiciach

Sekcia C: Integrovaná doprava a logistika - inštitucionálna podpora, financovanie IDS,  skúsenosti z budovania IDS v zahraničí
1) IKD Košice, Námestie Maratónu mieru – Staničné námestie, príprava a priebeh - Ing. Jiří Pelc, SUDOP Brno, a. s.
2) Moderný dispečersko-riadiaci systém v doprave - Marián Chovanec, TransData, s.r.o.
3) Modernizácia vozidlového parku električiek v SR - Ing. Viliam Šestina, Ministerstvo, dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
4) Preference VHD - Ing. Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, Ing. Martin Jacura, Ph.D, ČVUT FD Praha
5) Tarifní a odbavovací systém IDS Moravskoslezského kraje ODIS – realita v roce 2015 - Ing. Aleš Stejskal, Koordinátor ODIS s.r.o. Ostrava
6) Evropské fondy – využité příležitosti při rozvoji IDS Moravskoslezského kraje ODIS - Ing. Jiří Lyčka, Koordinátor ODIS s.r.o., Ostrava
7) Dopravný model obsluhy územia verejnou dopravou Košice - U. S. Steel – Moldava nad Bodvou - Ing. Igor RIPKA, PhD., IRDATA, s. r. o., Bratislava
8) Návrh tvorby tarify pre IDS v Košickom kraji a jej dopady realizácie stavby - Ing. Marián Gogola, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
9) Potreba zjednotenie a obnovy tarifného a informačného systému pre budúci Integrovaný dopravný systém východoslovenského funkčného regiónu - prof. Ing. Jozef Gnap, PhD., doc. Ing. Jozef Gašparík, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
10) Konštrukcia cien cestovných lístkov pre IDS Košického samosprávneho kraja - Ing. Bibiána Poliaková, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
11) Návrh postupu spracovania prepravného poriadku pre IDS v regióne Východného Slovenska - doc. Ing. Miloš Poliak, PhD., Ing. Peter Varjan, Žilinská univerzita v Žiline
12) Návrh tarifného systému pre integrovaný dopravný systém vo vybranej oblasti - Ing. Róbert Németh, doc. Ing. Vieroslav Molnár, PhD., prof. Ing. Gabriel Fedorko, PhD., Technická univerzita v Košiciach
13) Metodika stanovenia počtu označovačov pre železničnú dopravu v rámci IDS - Ing. Ján Ponický,  doc. Ing. Martin Kendra, PhD., Ing. Vladislav Zitrický, PhD., Žilinská univerzita v Žiline
14) Terminál integrovanej osobnej prepravy Trebišov - Ing. Marek Lukáč , PRODEX, spol. s r.o., Košice
15) Terminál integrovanej osobnej prepravy Michalovce - Ing. Alojz Filipek, SUDOP Košice, a. s.
16) Prepojenie cezhraničných regiónov integrovaným systémom: osvedčené praktiky a budúce aktivity - Peter Kiss-Parciu, Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu, Maďarsko
17) Stratégia integrácie verejnej osobnej dopravy pri budovaní „Regiónu Východné Slovensko“ - Ing. Ladislav Olexa, PhD., Košický samosprávny kraj
18) Zámery rozvoja dopravy DPMP - Ing. Peter Janus, DPMP, a. s.

Sekcia D: Cyklistická doprava a cykloturistika - stratégia podpory a rozvoja cyklistickej dopravy v Regióne Východné Slovensko
1) EuroVelo 11 - Viera Štupáková, Slovenský cykloklub, koordinátor pre EuroVelo11 na Slovensku
2) Budovanie infraštruktúry pre horskú cyklistiku ako alternatívu trávenia voľného času a možnosť propagácie cestovného ruchu v regióne - Zoran Bosák, Mgr. Michal Lunter, Ing. Martin Nehrebeczky, Mgr. Ján Tekel, Slovenská Mountainbiková Asociácia - o.z., Košické cyklotraily

 

Konferencia sa konala pod záštitou ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ing. Jána Počiatka, predsedu Košického samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu a predsedu Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Petra Chudíka