Aktuality /

Nový Operačný program Efektívna verejná správa

OP EVS sa zameriava na zlepšenie práce inštitúcií verejnej správy a súdneho systému.

Dňa 27. novembra 2014 Európska komisia schválila Operačný program Efektívna verejná správa na programové obdobie 2014 – 2020.

OP EVS je programovým dokumentom národného charakteru, ktorý bude poskytovať pomoc z Európskeho sociálneho fondu v programovom období 2014 – 2020 s cieľom vytvoriť podmienky pre poskytovanie kvalitných a dostupných verejných služieb efektívnym spôsobom v každej fáze života resp. podnikania ich prijímateľov. Programová stratégia OP EVS je definovaná tak, aby podporovala napĺňanie priorít stratégie Európa 2020 a prispievala k plneniu cieľov Národného programu reforiem Slovenskej republiky („NPR SR“), ako aj požiadaviek vyplývajúcich z legislatívy EÚ v relevantných oblastiach a zároveň reflektovala na potreby a výzvy na národnej, resp. regionálnej a lokálnej úrovni, s cieľom zabezpečenia predpokladov pre udržateľný a inkluzívny rast prostredníctvom komplexnej reformy verejnej správy SR.