Aktuality /

Predstavujeme Operačný program Výskum a inovácie

Dňa 28. októbra 2014 bol Európskou komisiou schválený operačný program Výskum a inovácie pre programové obdobie 2014 - 2020.

OP VaI je spoločným programovým dokumentom MŠVVaŠ SR  a MH SR  pre poskytnutie podpory z EŠIF v programovom období 2014 – 2020 v oblasti zameranej na vytvorenie stabilného prostredia priaznivého pre inovácie a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.
Viac informácií o programe nájdete v prezentácii: