Aktuality /

Konferencia Inter pares - Najlepšia prax z poskytovania sociálnych služieb osobám s postihnutím

To je názov konferencie, ktorú Úrad vlády SR ako Národný kontaktný bod Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v spolupráci s veľvyslanectvom Švajčiarskej konfederácie a Košickým samosprávnym krajom organizuje v dňoch 12.-13.novembra 2014 v Košiciach.

Konferenciu svojimi úvodnými prejavmi otvoria Ján Krak, generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnych finančných nástrojov ÚV SR a J.E. Alexander Wittwer, veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie. Počas konferencie budú pozvaným hosťom prezentované  know-how, skúsenosti a úspechy v rámci štyroch  tematických blokov, každý blok s vlastným odborným garantom. Vedúca Odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja (KSK) vystúpi s príspevkom o humanizácie a deinšititucionalizácii v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Zástupca Grécko-katolíckej charity Prešov sa zameria na problematiku podpory integrácie klientov so zdravotným postihnutím do lokálnych komunít, ďalej na otázky podporovaného bývania či podporovaného zamestnávania a na ďalšie služby, ktoré poskytuje denný stacionár. O svoje niekoľkoročné pracovné skúsenosti  s deťmi a mladými ľuďmi s ťažkým zdravotným postihnutím sa s účastníkmi podelí vedúca Domova sociálnych služieb Slovenského červeného kríža v Košiciach. Primárka rehabilitačného oddelenia Fakultnej detskej nemocnice v Košiciach vystúpi s prezentáciou o TherraSuit metodike, ktorá pristupuje ku každému klientovi individuálne. S príspevkom o vzdelávaní a výchove ako nepochybnej súčasti komplexných služieb  vystúpi riaditeľka Spojenej školy v Košiciach, odznie aj  prezentácia Centra Liberta, ktoré sa venuje inovatívnym terapiám napomáhajúcim rozvoju detí so zdravotným postihnutím.

 

V rámci konferencie sa zúčastnení budú venovať aj supervízii a partnerským prístupom, legislatíve v poskytovaní sociálnych služieb,  ale aj  mnohým inovatívnym terapiám napomáhajúcim výraznému rozvoju detí so zdravotným postihnutím.

 
Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce zameraný na ľudský a sociálny rozvoj, ktorého Národným kontaktným bodom je Úrad vlády SR, zahŕňa spolu 6  projektov a je podporený  sumou cca 3,4 milióna eur.

Podrobný program konferencie nájdete tu.